2 Världens befolkning

 

                               Målning Adam och Eva

Målning av Per Bergman.

Rubriker:

I

Får man räkna människor?

Folkökningen i fyra steg

Snabb folkökning   

Hur många orkar jorden med?

Folkökningen - ingen jämn kurva

Demografiska förändringar

Kan världens befolkning stabiliseras?

II

Medellivslängd

Fördelning efter ålder inom ett land

Fördelning efter kön i världen

Fler gamla - prognoser 2025 och 2050

Hur gamla kan vi bli?

Åldringar och ett lands ekonomi

III

Om statistik.

Litteratur

Världens befolkning i stater år 2015

Inom FN räknade man med 193 medlemsstater 2016, men det fanns 213 stater varav 30 hade en befolkning som understeg en halv miljon, varav de flesta låg i Karibien och Australien. Europa hade 6 sådana små stater med sammanlagt 0,9 miljoner människor och dessa har tillsammans fått en ruta med ett tvärstreck på bilden.

Får man räkna människor?

Sammandrag ur boken Bat Seba av Torgny Lindgren:

"...

Den enda tänkbara kunskapen om ett folk är dess antal. När människorna räknas mister de sina särdrag och förvandlas till ett folk. En konung behöver sitt folk, ingenting annat.

Salomo har frågat mig: Ska också vi räknas?
Nej, vi ska inte räknas. Och jag har förklarat för honom: vi tillhör Davids hus.

Skrivare, det var jag kung David som befallde att folket skulle räknas.

Profeten sade till mig: Herren kommer att straffa dig! Det finns kunskap som är förbehållen Gud, sade han. Folket och dess förökelse och dess myckenhet. Alltsammans är heligt. Tror du att Gud räknar delarna i sin skapelse?

Ja sade jag. Jag tror att han är en räknande Gud och att han har sin glädje i att se hur allt förökar sig.

Allt annat kan du räkna, ägodelar och boskap och fikonträd, men icke människor.

Jag är en, sa jag trotsigt. Jag och Bat Seba är två. Jag och Bat Seba och Salomo är tre. Och folket lät sig räknas. Ja, mångenstädes församlade sig även kvinnorna och krävde att få bli räknade, de trodde att de skulle upphöra att finnas till om de inte räknades, mina män tvangs ofta till stor hårdhet för att skingra dessa kvinnohopar.

Nio nymånadsfester firade jag medan räkningen varade.
När jag hörde alla hundratusentalen nämnas brast jag i gråt.

Ett människohjärta rymmer inte sådana människomängder. Människorna är inte sådana. Hjärtat är inte sådant. Och jag förstod att jag hade försyndat mig mot Herren.

 

                      Folkökning till år 2050

Folkökning i fyra steg

Först ökade befolkningen i Europa.

"Freden, vaccinerna och potäterna" nämnde skalden Tegnér som orsak till att en snabb folkökning blev möjlig. Vaccinering mot smittkoppor påbörjades mot slutet av 1700-talet.

Bilden nedan visar folkökningen i fyra steg i olika världsdelar. Först fram till år 1750, sedan till 1950, till 2000 och slutligen till år 2009. Nu har turen kommit till Afrika och Asien att först öka kraftigt, innan ökningen väntas bromsa även där.

Snabb folkökning

På bara de sista hundra åren har folkmängden fyrdubblats - trots att 60 miljoner dött i Kina under Mao och 20 miljoner i påfrestande folkomflyttningar i Indien samt cirka 60 miljoner i två världskrig.

             

Att den snabba ökningen blivit möjlig beror även på ett stabilt klimat och billig fossil energi som gett oss mer livsmedel, läkemedel, industri och handel samt inte minst högre levnadsålder som i genomsnitt har gått från 30 till 70 år.

På många håll har folkökningen varit extra snabb som i Pakistan där man gått från 60-talets 34 miljoner till 180 miljoner år 2011, eller Kenya som under samma tid ökade från 8 till 40 miljoner. Exempel på att befolkningen minskat finns också som i Bangladesh.

Population Reference Bureau, PRB har gjort en 'halvvetenskaplig' gissning av hur många människor som någonsin levt på jorden fram till mitten av år 2011 och kommit fram till siffran 40 till 50 miljarder. Samma källa anger att vi i mitten av år 2015 utgjorde 6,5 procent av alla som någonsin levt.

Vi har expanderat från Afrika och sedan har geografiska förhållanden och havsströmmar bestämt vägarna. Afrika utsattes för kallare klimat och torka för åttio tusen år sedan och då sökte sig människorna först till Australien och nådde efter ytterligare fyrtio tusen år via Asien till Europa.

Ur människans synvinkel kan en stor befolkning ses som ett framsteg, men för många andra arter och för miljön är vi alltmer ett hot.                                        

Nästa bild visar både väntad ökning och minskning av befolkningen till 2025.

Folkökning till år 2025

 Väntad folkökning till år 2050 beräknas till 9,9 miljarder för att sedan börja avta.

Enligt tidskriften Science, 2014 befarar dock forskarna att en vändpunkt kommer först vid 12,5 miljarder. Fortfarande väntas över 80 miljoner nya världsmedborgare per år och en rimlig välfärd för alla redan vid 10 miljarder är kraftigt ifrågasatt.

Den första tanken blir kanske att det föds för många barn, men en brytpunkt kom år 1965 då antalet barn per kvinna minskade från 5 till 2. När välståndet stiger brukar antalet barn per kvinna sjunka. De äldre har däremot ökat.

I Afrika söder om Sahara fortsätter antalet barn/kvinna att ligga på 4,6 och orsaken kan vara kulturella normer, fattigdom, brist på preventivmedel samt även förbättrad hälsa.

Bilden nedan visar förväntad folkökning till 2050, enligt statistik från Population Reference Bureau 2011.

Förväntad folkökning till 2050

Hur många människor orkar jorden med?

Hade vi fortsatt att leva som samlare och jägare hade jorden endast rått med 8-10 miljoner människor, då detta levnadssätt både kräver stora ytor och en balans mellan villebråd och människor. Redan på Jesu tid, när vi var närmade 300 miljoner, måste vi ha livnärt oss också på annat sätt för att kunna öka - dock långsamt i början.

Hur kommer det att gå? När brist på mat uppstår har vi i alla tider med hjälp av kraftfulla ledare, med eller utan krig, expanderat till nya relativt obebodda områden som Amerika där dock nästan 14 miljoner indianer fick stryka på foten. Nu börjar dock jorden bli fullsatt.

Tidigare har det mest gällt att få tillgång till mark, men sedan 1800-talet har det handlat om kolfyndigheter, på 1960-talet om naturgas och från 70-talet har det gällt olja och mineraler.

Det finns ingenting i naturen som växer obegränsat. Träd, djur och människor når alla en viss storlek sedan tar det stopp. Cancercellerna saknar dock denna viktiga bromsmekanism och förökar sig själva tills värddjuret dör och vår värd är planeten jorden.

Många har försökt göra uppskattningar av jordens bärkraft.

Redan 1789 när vi bara var en miljard människor varnade den kunnige prästen T. R. Malthus för att vi blev för många och att svält väntades. Men han fick fel, vi är nu över 7,4 miljarder och trots det är det  proportionellt inte fler som svälter.

- Det räckt med ett halvt jordklot för alla människor 1960 men 1980 behövdes 1 helt klot och 2030 kommer det att krävas 2 klot.

- Om alla skulle leva som engelsmän krävs 2,5 jordklot

- Om alla levde som svenskarna, skulle det behövas 3,7 jordklot för att i längden tillfredsställa allas behov samt för att ta hand om och absorbera avfallet. /A Wijkman, J Rockström 2011.

 - Och levde alla som indier kunde jorden bära 15 miljarder människor.

Om världen vore rättvis skulle biokapaciteten räcka till två ''globala hektar'' per person. Biokapacitet är ett begrepp som William Rees, professor i humanekologi använder. Han slår ihop alla livsmedel som produceras, allt vatten och all energi som går åt och kommer fram till en enhet som han kallar "globala hektar". En indier använde då 0,89 globala hektar, de flesta afrikaner 1,37, en kines 2,11, en europé  4,45, en britt 5,33 och en amerikan 9,42.

Vad jorden orkar med beror på hur vi kan anpassa oss inom de gränser som planeten tillhandahåller. Allt levande behöver till exempel fosfor som finns i begränsad mängd och då bör detta inte hamna i vattendrag och hav. Mer om våra ramar, planetens gränser, tar jag upp i kapitel 3.

Se även: www.gapminder.org Video: HIV: New facts and stunning data visuals

Folkökning ingen jämn kurva

Klimatförändringar, krig, hunger, sjukdom och katastrofer har alla krävt sin tribut. Ett stickprov bara från 1600- och 1700 talen visar följande:

1618–48   under trettioåriga kriget minskade Tysklands befolkning från 15 till 10 miljoner

1641–44   hungersnöd, epidemier och invasioner gjorde att 13 miljoner dog i Kina

1650–85   revolution och pest i Storbritannien - en miljon döda

1651–53   inbördeskrig och pest i Frankrike - en miljon döda

1690–94   livsmedelskriser och epidemier i nästan hela Europa - många döda

1709–10   kall vinter, hungersnöd, pest och smittkoppor dödade halva befolkningen i Polen, Ostpreussen och Litauen

1740–80   den europeiska och muslimska slavhandeln kulminerade och Afrika förlorade minst 10 miljoner människor under 1700-talet

1769–70   hungersnöd i Bengalen minskade befolkningen från 29 till 19 miljoner på ett år.

Även i nutid drabbas vi av sjukdomar som malaria, hjärt- och lungsjukdomar och epidemier som spanska sjukan, vilken 1918-1920 dödade minst 50 miljoner människor, varav 35 000 svenskar. Som jämförelse kan nämnas att 7 miljoner dödades under första världskriget.

Sjukdomar som hiv/aids har redan skördat fler människor än digerdöden. Vi har fått ebola som bemästrades, men troligen väntar nya farsoter. Vi har klarat de stora infektionssjukdomarna, men ser nya olägenheter som felnäring, fetma, diabetes, högt blodtryck och cancer. Men även för dessa sjukdomar börjar vi utveckla botemedel.

Demografiska förändringar

Tidigare fanns det relativt få unga som fick många barn. Nu finns det många unga som skaffar få barn. Ofta ser förhållandena ut som bilden nedan visar med övergång från en period till en annan. Några exempel visas nedan:

•  1 - höga födelsetal, hög dödlighet - Afghanistan, Uganda och Zambia

•  2 - höga födelsetal, sjunkande dödlighet - Guatemala, Irak och Ghana

•  3 - sjunkande födelsetal, låg dödlighet - Indien, Malaysia, Bangladesh och Gabon

•  4 - låga födelsetal, låg dödlighet - Brasilien, Tyskland, Japan och Sverige som genomgått övriga stadier.

Barnadödlighet

Bilden är tagen ur en tidning på 90-talet; källa okänd.

Kan världens befolkning stabiliseras?

Antal barn har alltid reglerats genom svält, farsoter, krig, barnamord, änglamakerskor, avhållsamhet och preventiva metoder, men kan också regleras genom mat, hälsa, avhållsamhet, moderna preventivmedel och fred.

Om 2 föräldrar får  6 barn varav 4 dör, återstår 2 och då hålls folkmängden stabil.

Om 2 föräldrar får  4 barn varav 1 dör, återstår 3 och då begränsas inte ökningen 

Om 2 föräldrar får  2 barn varav inget dör, återstår 2 och då hålls befolkningen stabil.

För att folkmängden i ett land skall vara stabil krävs att varje kvinna föder 2,1 barn, där decimalen kompenserar för de kvinnor som förblir barnlösa. Om nativiteten understiger 2,1 sjunker folkmängden efter en tid. 

Barn per kvinna                   1960            2011           2015

  Hela världen                           5,0               2,5              2,5 

  Mer utvecklade länder              6,0              1,7               1,7

  Mindre utvecklade länder          6,8              3,0               3,0

                                   Diagrammet bra här  men snett i läsarversionen. Helst ingen ram

                                  Här sätter jag en bild från Rosling sid 106

Redan 2015–2020 beräknar man att endast de allra fattigaste fortfarande kommer att ligga över 2,1.

Av de afrikanska regeringarna ansåg endast 33 procent att nativiteten var för hög i deras länder 1976. Trettio år senare gav 86 procent av ledarna i samtliga fattiga länder aktivt stöd till familjeplanering, men motstånd finns också.

I Japan och Singapore har man motsatta problem då födelsetalen ligger på respektive 1,4 och 1,32. De unga, även kvinnorna satsar på arbete och karriär. För att öka barnafödandet har de styrande gått in med aktiva åtgärder som kontaktförmedling, lång föräldraledighet och andra förmåner, dock med klent resultat. Problemet sägs vara att männen inte vill dela hustruns arbete med hem och barn.

I Tyskland, Italien och Spanien föll födelsetalen långt under 1,3  på 70-80-talen. Födelsetalen hade däremot stigit i Frankrike, Storbritannien, USA och de Skandinaviska länderna på 2010-talet då jämställdheten mellan män och kvinnor ökade. Samhällen har fått anpassa sig till kvinnor i yrkesarbete genom att införa föräldraledighet och allmän barnomsorg med förskolor och skolor.

Den brittiske ekonomen, läraren och fredsaktivisten Kenneth Boulding föreslog på 90-talet att man skulle införa "utsläppsrätter" på 2,2 barn för varje kvinna. Den som ville ha fler barn skulle bli tvungen att köpa en sådan rättighet från någon som inte önskade barn.

II

Medellivslängd

"Förr satt farmor stilla, nu spelar hon golf".

"Vi förökar oss inte längre som kaniner – och dör inte heller som flugor''.

På bara 100 år har medellivslängden i världen mer än fördubblats från 30 till 70 år. En nyfödd pojke i Sverige 2016 väntades kunna leva i 80 år och en flicka 84 år enligt PRB.

Enligt FN kommer medellivslängden i världen att öka med 11 år fram till 2100.

För sådana resultat kan vi tacka den tekniska och medicinska utvecklingen som ledde till pasteurisering av mjölken, vaccinering mot tuberkulos, difteri, mässling och polio. Smittkopporna var praktiskt taget utrotade fram till 1980 och polio har minskat med 99 procent sedan 1988. Malarian står på tur att åtgärdas och en Ebola epidemi i Västafrika kunde bromsas.

De välutbildade med högre inkomster lever i regel längre än övriga inom ett land. I Brasilien är medellivslängden visserligen 72 år, men de 20 procent som har det ekonomiskt bäst lever betydligt längre än de som har det sämst. Människor med allvarliga psykiska problem brukar också ha kortare livslängd.

Sverige, Norge och Japan har nu högst levnadsålder.

Fördelning efter kön i världen

Det föds  proportionellt cirka 103–107 pojkar mot 100 flickor i världen. I Kina däremot uppges förhållandet vara 118/100 och i vissa områden t.o.m. 130/100 och detta beror både på ettbarnspolitiken och på att det oftast varit flickfoster som aborterats. År 2025 kommer det att finnas 17 miljoner fler tjugoåriga män än kvinnor. Det är som om t.ex. hela Hollands befolkning endast skulle bestå av 20-åriga män. Prostitution och porrindustri växer.

I övrigt finns det i världen fler människor av manligt än av kvinnligt kön fram till 45 års ålder, men därefter överväger kvinnorna. År 2000 fanns det i åldrarna 65–80 år fyra kvinnor på tre män och därefter dubbelt så många kvinnor som män.

Fördelning efter ålder inom ett land