20 Strategier för nedrustning

En vred duva som värnar jorden under sin vinge

         Att försvara oss mot våra grannar
         är vägen till vapen
         och den leder till krig. 
         Att försvara våra grannar
         mot oss själva är vägen till avrustning
          och den leder till fred!
          Detta är hemligheten med varaktig fred”.
         /Bernard Benson, författare till Fredsboken, 1983.

 

         


 

 


Rubriker:

Inledning

I

Kärnvapnen finns kvar

Blix-kommissionen

Film med Världsläktaren

 

II

Historik

Satsa på fred eller säkerhet?

     Hökar, Ugglor, Duvor 

Kärnvapenfria zoner

 

III

Civilt arbete mot kärnvapen

     Kvinnor för fred, Den stora fredsresan

Fackmän och yrkesgrupper mot kärnvapen

Fredsfostran

 

Litteratur

...................

 

Inledning

Fysikern Joseph Rotblat var med om att framställa den första atombomben, men därefter upphörde han med arbetet. Han nämner i ett föredrag från 1999 att:

"- en stats innehav av kärnvapen är en ständig stimulans för andra stater att också själva förvärva kärnvapen. Antingen avskaffar alla länder kärnvapen eller också är de tillåtna för alla".

Rotblat mottog Nobels fredspris personligen år 1995. Priset gällde även för Pugwashrörelsen som är en internationell fredsrörelse som syftar till att samla akademiker, journalister, diplomater och offentliga personer för att söka lösningar på hot mot den globala säkerheten.

Albert Einstein och Bertrand Russel hade redan 1955 skrivit ett manifest som låg som grund för rörelsen.

Två år senare arrangerade Josph Rotblat och Bertrand Russell rörelsens första konferens, i byn Pugwash i Kanada och drygt 3500 personer har sedan dess någon gång deltagit vid en sådan Pugwash-konferens.

"A nuclear war can not be won and must never be fought". / Ronald Reagan.

Att massförstörelsevapen inte får komma i orätta händer väcker en cynisk motfråga: Vilka händer är rätta händer?

 

Kärnvapnen finns kvar

- Världens militära utgifter som uppgår till 30 miljarder kronor per dag, kunde användas bättre.

- Med en central styrka anses det tills vidare räcka med 10 miljarder per dag.

Finns då ingen utväg? Jo, men det finns inte någon snabb och storstilad lösning. Vi måste helt enkelt sörja vår nuvarande oförmåga. Vi har faktiskt inga trollformler. Aggressiva moraliserande krav på omedelbar nedrustning kan få motsatt verkan. Ju mer de som byggt upp sina försvarsarsenaler känner sig attackerade, desto mer kommer de att klamra sig fast vid dessa försvar. 

Trots  cirka 6 000 konferenser och många avtal om kärnvapen finns dock energi och vilja att avveckla dem.

När kardinalerna alltsedan medeltiden, inte kunde enas om en ny påve, låste man in dem tills de fattat ett beslut. En sed som alltjämt fortgår. Sammalunda kunde man önska att vi gjorde med beslutsfattarna om kärnvapen.

Blix-kommissionen 

Även om vi är luttrade tillsattes på uppdrag av dåvarande utrikesministern Anna Lind en internationell kommission mot massförstörelsevapen för att skapa nytt hopp och en rörelse framåt. Sverige åtog sig större delen av kostnaderna.

Ordförande för kommissionen, Hans Blix, jurist och diplomat kunde efter två års arbete tillsammans med internationella medarbetare överlämna en skrivelse till Kofi Annan i juni år 2006. Den skickades till regeringarna i alla FN:s stater och fördes även ut till olika icke statliga organisationer, NGO:s.

Denna rapport Weapons of terror, Freeing the world of Nuclear, Biological and Chemical Arms beskrivs som en gåva. Den anses lättläst, genomarbetad och övergripande och som en ABC-bok för kärnvapennedrustning

60 konstruktiva och praktiska förslag är resultatet av långa förhandlingar som enhälligt och utan reservation tagits fram av oberoende, kompetenta personer från 14 olika länder. Man förordar multinationella lösningar och dessutom en viss tågordning. I sin tidigare bok Avväpna Irak, 2005, anförde Blix:

•   Skriv under det heltäckande provstoppsavtalet som senaten i Washington förkastade trots starkt stöd från militären.

•   Fullfölj förhandlingarna om ett avtal där stater förbinder sig att inte framställa klyvbart material för vapenbruk d.v.s. höganrikat uran eller plutonium samt effektiva kontroller för efterlevnaden.

•   Ge upp tanken på all vidare utveckling av nya typer av kärnvapen.

Tre grundpelare är: kärnvapennedrustning, icke-spridning och fredlig användning av kärnenergi.

De stora summor som redan använts till kärnvapen och de än större summor som har avsatts av USA:s kongress, har redan lett till en vitt spridd uppfattning om att dammluckorna har öppnats för framställning av nya generationer kärnvapen.

Det är dessvärre realistiskt att tro att dåliga exempel från stormakters sida kommer att ses som ett fritt fram för alla. Men det skulle vara väl optimistiskt att tro att goda exempel från stormakter åtföljs av resten av världen.

..........

Otåligheten inför FN:s tröga arbete har aktiverat många organisationer med en nystart för nolltolerans av kärnvapen. Samverkan mellan politiker och allmänhet med nätets hjälp har kommit igång och dessutom har staterna blivit ännu mer beroende av varandra genom ökad handel. Se vidare nedan om alla organisationer och aktörer som arbetat mot kärnvapen.

Trenden att betona de humanitära och rättsliga frågorna och inte endast de säkerhetspolitiska aspekterna har tagit fart.

En ljuspunkt kom 2016 då 122 stater faktiskt skrivit på en FN- konvention, som skulle träda i kraft om den ratificeras av 50 länder. Sverige kanske skriver på 2018, men först måste riksdagen godkänna beslutet, vilket skulle göra att vi slipper gå med på Natos önskningar. Belgien, Italien, Turkiet och Tyskland har nu amerikanska kärnvapen på sina territorier. Danmark, Norge och Spanien har inte samtyckt till någon placering i fredstid och Island och Litauen inte heller i krigstid.

Det svåraste har varit kontrollförmågan även om tekniken för kontroll har förbättrats. Äntligen har vi 2017 fått den länge önskade FN- konvention som säger att alla kärnvapen är förbjudna både att hota med och att använda.

  Världsläktaren

En film med Världsläktaren som bas

Filmen kunde produceras och av FN och spridas till olika media där internet har fler användare än befolkningarna i Kina och Indien.

Filmen kunde visa följande 7 punkter:

1 - Antal människor i de länder som producerar och och innehar kärnvapen.

2 - Antalet kärnvapen i olika länder.