4 Klimat och energi

Inledning

I

En ny epok

Egna klimatstudier

Koldioxid brukade vara något positivt

Vad sker vid förbränning av kolhaltiga ämnen?

II

Först  hade vi endast bioenergi - förnybar - kolhaltig

Vad är fossila bränslen?

Först kol och mer hälsoproblem

Åtgärder för renare luft i närmiljön

Elektricitet

III

Koldioxid blev också något negativt

Växthusgaser

        Luftens innehåll

        Begreppet ppm

IV

Tillgångar av fossil energi

 •  Kol

•  Olja

•  Gas

Hinder för att frångå fossil energi

V

Vad menas med klimat?

Klimatrapsodi 

 VI

Vi är vana vid ett relativt stabilt klimat

       Cykloner och stormar

       Polarisarna har alltid smält

VII

En grad mer eller mindre  

     Mätningar av temperaturen

     Max 1,5 grader!

Riskbedömning

Vad händer nu - vad kan vänta oss?  

VIII

Hur beräkna våra utsläpp av koldioxid?

      Utsläpp per capita

      Utsläpp per land

      Utsläpp och BNP

Beräknat energibehov

IX

Verksamheter som ger störst utsläpp    

      El, Skogs- och jordbruk, Industri

      Transportsektorn

X

Mer om klimatet      

Återkommande små och stora istider

Isar och glaciärer

Oceaner

Vindar och strömmar

Moln och klimat

Några slutsatser

Litteratur

Inledning

Minsta skolbarn vet ju idag att jorden håller på att bli varmare på grund av all den koldioxid som vi människor släpper ut när vi använder fossil energi. Varför då den utläggning som följer här?

Vad är sant, vad förnekas, vad är överdrifter och vad kan verkligen hända? Denna text är mitt försök som äldre lekman att utifrån gamla skolkunskaper sätta mig in i ämnet. Att skriva och omarbeta detta kapitel har tagit mycket tid och kostat mer möda än något av de övriga kapitlen och dessutom har det blivit långt. 

Varifrån kommer drivkraften till detta? Kort sagt från en önskan att förstå. Även psykisk energi behövs om vi vill påverka något - men hur mycket energi kräver en enda människa?

Hon behöver cirka 2 500 kilokalorier per dag. Om man räknar in den fossila energi som behövs för butikens mat med förpackningar och transporter, kan det dock sammanlagt bli cirka 25 000 kilokalorier per dag. (1 kalori är den mängd energi som behövs för att höja temperaturen hos 1 gram vatten 1 grad.)

I

En ny epok

Vi lever nu  i en värld där ofattbara mängder energi används.

Ordet energi kommer från grekiskans energos och betyder - aktiv, arbetande.

Decilitermått Arbetare

-  1 deciliter olja motsvarar ungefär ett fysiskt dagsverke från en person.

-  1 liter olja räcker för att lyfta upp en personbil till toppen av Eiffeltornet.

Fat med olja

- 1 fat olja - 159 liter - motsvarar energin under 1 år från 12 tungt kroppsarbetande människor.

-  Om 85 miljoner fat förbrukas varje dygn i världen skulle det motsvara 250 miljarder människors dagsverken! Undra på att vi vill ha fossil energi! 

Det är som om 50 -100 ''energislavar'' stod till förfogande för en människa i rikare länder.     

Oljan är dessutom fortfarande så billig att en amerikan bara behöver arbeta femton minuter för att kunna köpa 4 liter bensin om priset är 80 dollar per fat, ett pris som dessutom ibland har sjunkit till 30-40 dollar.

"Hästkrafter" från fossil energi använder jordens kapital medan levande hästar bara använder naturens årliga ränta.

Slavboja

Att slaveriet avskaffades i USA berodde på Abraham Lincolns kamp för att alla skulle vara lika inför lagen. Strax efter hans död år 1865 gick lagen igenom och landet hade då cirka 3,5 miljoner slavar, en tredjedel av hela befolkningen.

Sex år tidigare 1859 hade man funnit olja och det var i Pennsylvania, men konsekvenserna av detta anade man knappast.

Slavhandeln hade pågått öppet och vanliga människor reagerade inte speciellt. Storbritannien hade redan avskaffat slavhandel 1807 och själva slaveriet 1833 och en kyrkans man Alonso de Sandoval, verksam i Colombia skrev redan på 1600-talet för att väcka opinion mot den misshandel han såg slavarna utsättas för.

Kol gas och olja liksom slavar representerar energi. Därför kan vi nu undvara slavar i stora delar av världen - vare sig det gäller av moraliska eller ekonomiska skäl. Slaveri fortsätter dock i både gamla och nya former.

Oljan gav 50 -100 gånger mer energi än den som gick åt för att utvinna den. Den var lätt att lagra och frakta och alla nya transportmedel hade inte kunnat ta fart utan den.

Energivärdet avgörs av antalet kolatomer. Fossil energi som bensin och stenkol innehåller t.ex. 90 % kolatomer, brunkol 80 % mot trä med cirka 50 %.                                        

Sedan industrialiseringen tar vi nu för oss av detta urgamla energiförråd, och man beräknar att det finns stora ännu icke upptäckta tillgångar.

Genom kol, gas olja och dessutom kärnkraft har livet revolutionerats för många människor - inte minst friheten att förflytta sig med allt ifrån personbil till flyg.

Kort sagt har många fler människor kunnat klara livet på jorden tack vare fossila bränslen. Dessa och medicinsk och teknisk utveckling har bidragit till att fyrdubbla världens befolkning på hundra år och att sedan 1950 tiodubbla världens ekonomi. Vi kan förundras!

”Illa skötte jag mig i kosmos i går,
jag levde ett helt dygn och frågade inget, och förvånades inte över något.”

/ Wislwa Szymborska 

...........

Numera har vi blivit medvetna om att vårt klimat påverkas.

Egna klimatstudier

"Den som rår över människors fantasi har makten" /Philip Roth.

Att t.ex. gå in på Naturvårdsverket, med boken En varmare värld som kommit ut i en tredje upplaga med text av Claes Bernes kan jag rekommendera liksom Världsnaturfonden WWF . Där ges beskrivningar med bilder samt klar och tydlig text och dessa är bara några av alla de organisationer som informerar om vårt klimat.

Ett rikt filmmaterial finns även på nätet om klimatfrågor samt korta TED föredrag.

I Sveriges TV har t.ex. Kunskapskanalen gjort serien Sanningen om vår atmosfär, som gavs i aug. 2017.

Av de böcker om klimatet jag läst är flera skrivna från 2009 och därefter och jag finner många olika infallsvinklar och inställningar till klimatfrågorna:

- En del vill ha makt över mänskligheten och då är klimatfrågan bra att ta till, då den är lagom svårbegriplig för de flesta, medan den egentliga avsikten är här att bestämma över människorna.

- En del är sökande skeptiker.

- En del förnekar förändringar i klimatet, men kallar sig ibland skeptiker, vilket inte är samma sak.

Eftersom klimatet hänger ihop med våra energitillgångar är mycket pengar är involverade och då får man vara beredd på det mesta.

Man betalar t.ex. för att drive kampanjer och lobba. Så har t.ex. republikanerna Charles och David Koch spenderat 48,5 miljoner dollar på desinformation mellan 1997-2010 och Exxon mobil 8,9 miljoner mellan 2005 -2008.

Journalister får då bara skriva om vädret, men inte om klimatet, annars dras pengar in från dem som subventioner tidningarna, vilket är påtagligt i USA. Jag har måst inse att även forskare tvingas frisera vetenskapliga kurvor, för att få dem publicerade.

I norden har vi t.ex. en sammanslutning "Klimatsans" med skeptiker som hållit en konferens så sent som 1918 där de flesta är äldre män, flera högutbildade med yrkeslivet bakom sig.

Dock vill jag tro att de flesta vetenskapsmän får göra sina grunddata kända och att dessa efterfrågas.

- En del forskar faktiskt seriöst om klimatet och skriver.

Inom vetenskap är det inte fråga om en demokratisk process
- utan om olika sätt att mödosamt samla, mäta och tolka data. Dessutom är forskningen inte färdig och vad man forskar om beror på vad man är intresserad av och även vad man får pengar till.
För att citera Carl Sagan: "extraordinära påståenden, kräver extraordinära bevis".

Med intresse har jag också tagit del av James Hansen personligt skrivna bok, som låter oss följa hur hans egen kunskap om klimatet vuxit fram. Han är den som helst vill forska, som själv varit med om att göra mätningar vid Nasa, skrivit, talat inför senaten redan 1988 och stångats med politiker.

Han är själv ett vittne till de klimatförändringar som än mer kommer att drabba hans barn och barnbarn. Hans bok Storms of my grandchildren.The truth about the coming climate catastrophe and our last chance to save humanity, kom 2009. Han skriver också på nätet. I nästa kapitel, beskrivs en stor insats som tillsammans med andra åtgärder skulle kunna rädda oss från klimatförändringarna.

Människor har sedan industrialismen använt mängder av fossil energi, och att detta verkligen är orsak till obalansen i klimatet ifrågasätts inte längre skriver Mike Berners-Lee & Duncan Clark, i boken The Burning Question, 2013."...lika säkra är de vetenskapliga klimat institutionerna idag, utan undantag år 2013, att temperaturhöjningen med en mycket hög säkerhet kommer från människan."/ Kap 2 not 1, min kursivering.

Lika litet som läkarna betvivlar att rökning är skadlig för hälsan lika litet betvivlar nu klimatforskarna att temperaturen stiger på grund av oss människor. (Dock kan vi få lungcancer även utan att röka.)

Att människor faktiskt kan påverka klimatet kan vi själva uppleva i nutid, åtminstone inom ett begränsat område. Om vi hugger ner stora skogar, så att luftfuktigheten ändras, kan heta vindar blåsa in, som torkar ut jorden som sedan blåser bort. Vi påverkar då inte bara temperaturen utan också nederbörd, luftfuktighet, lufttryck och vindar.

Det hade varit lättare att skriva om klimatet om jag inte funnit två böcker:

- Apokalypsens gosiga mörker, 2009 av Anders Bolling som bland annat går igenom en lång rad av väntade negativa klimathändelser som aldrig inträffade, ibland dock tack vare mänskliga insatser.

- Domedagsklockan, kom 2013 av Karlsson, Nordangård och Radetzki. Boken är en uppgörelse med dem som vill visa att klimatet ändras, utan att utgå fakta. Författarna går igenom olika forskningsdata med kritiska ögon och påvisar direkta felaktigheter.

Har t.ex. havsnivåerna stigit? Man har mätt med satelliter mellan 1993 - 2012 och då är höjningen cirka 3 mm per år. Här måste hänsyn tas till att det finns andra mätmetoder och att många mätstationer ligger i området där själva landet sänks vilket är information som också borde komma fram.

En höjning med 3 cm per tio år är en uppgift som dock återkommer allt oftare.

- Sen har vi den så kallade Climategate-skandalen 2009 där två uppsatta män inom klimatsektorn hade ändrat forskningsdata för att få dem att stämma med sina aktivistiska intressen och sedan vägrade lämna ut grunddata.

- Ytterligare en person lyckades rensa Wikipedia från 500 artiklar med icke önskvärt innehåll och själv skriva och införa 5428 artiklar med lämplig text.

Det finns många olika databaser och tendensen hos många går ut på att visa att det blir varmare på grund av människan.

På ett särskilt uppslag i boken finns överskådligt redovisade klimatfrågans historik och på ytterligare ett uppslag de som finansierar alla de nätverk som mottar bidrag för att sprida sin egen information om klimatfrågor.

.............

Vädret är som gjort för media - det är alltid dramatiskt och extremt på någon plats - det är nyckfullt, ogripbart och i ständig förändring. Media lyfter gärna fram det negativa, avvikande, plötsliga och konkreta vilket delvis är deras uppgift. Varje gång en tornado återigen drabbat något område blir det självklart stora rubriker, i synnerhet om där finns mycket människor.

Journalister liksom andra människor är ofta utsatta för grupptryck och politisk påverkan.

Journaliststudien i samarbete med Svenska Journalistförbundet 2011-2012 visar för Sverige att av de journalister som bevakar politik och samhälle sympatiserade 65 procent med miljörörelser och vänstern och inom tv och radio var andelen 70 respektive 71 procent.

Såväl Hans Rosling som författaren Johan Norberg har intervjuat människor om deras kunskaper om världen och funnit att bildade människor ofta hade mer felaktiga och negativa uppfattningar än gemene man. Vi matas med negativ information.

Kulturchefen i DN deklarerade 2013:

"Min klimatångest blev för svårhanterlig /.../ Jag vet på fullt allvar faktiskt inte hur jag skall leva mitt liv med den här ångesten. Jag källsorterar och har inte bil, men känner ständig vanmakt. /.../ Jag ligger vaken och funderar ut formerna för en global nätkampanj /.../ som skall tvinga världens ledare att förhindra de skrämmande fyra graderna."

Vår känsla av maktlöshet tas upp av filosofen Folke Tersman i Fem filosofiska frågor, 2001. Antag att jag tror mig veta att bilism och flygning ökar oljeförbrukningen och ger koldioxidutsläpp. Om det ur min individuella synpunkt är fördelaktigt att köra bil och ta flyget så spelar det ingen roll för just mig, varken på kort eller på lång sikt, om just jag fortsätter härmed eller inte. Om jag personligen slutar flyga skulle planet ändå lyfta med eller utan mig - detta är vad jag upplever.

Klimatet har många orsaker och ämnet anses svårt att popularisera då det är komplicerat, långt mer än man tidigare trott. Jag instämmer. De flesta har inte tid att plöja igenom böcker i ämnet, än mindre forska utan får förlita sig på media, vilka då får ett stort ansvar.

Tiden är knapp och hot om död, svält, pest och krig stimulerar både poeter, författare, konstnärer och självutnämnda experter att agitera. Desto viktigare att lyssna till vetenskapsmännen.

..............

- Varje dag tillför vi lika mycket värme till atmosfären som 400 000 Hiroshima bomber skulle gjort. Detta enligt Al Gore i hans nya bok The Future, 2013. Han har tidigare fått kritik för felaktig information. Han har senare även grundat organisationen Alliance for Climate Protection. 

- Varje dag och natt sedan år 2000 tillför människor netto lika mycket värme som motsvarar 2 amerikanska julgransljus på 1 watt vardera, till varje kvadratmeter på klotet, skriver James Hansen.

Jag har kontrollerat julgransljusen i Sverige och de brukar vara på 3 watt. Omräknat blir då värmetillförseln netto 1 svenskt julgransljus per 1,5 kvadratmeter.

Att allt detta får några följder verkar inte långsökt.

Författaren C.O.Knausgård uttrycker sig så här i Expressen 6/9, 2017:

"Naturen är enkel och förutsägbar. Om vi kastar upp en boll ramlar den ner. Om vi ökar koldioxidhalten i atmosfären blir det varmare. Varmare luft smälter isarna. Smältande isar gör att vattnet stiger...

Verkligheten å andra sidan är inte enkel och förutsägbar. En man som förnekar koldioxidens inverkan kan bli president..."

Här en av alla de bilder som brukar visas om temperaturhöjningar.

Global årsmedeltemperatur 1850-2016  

/Bild från Naturvårdsverket, En varmare värld, s.36

En finsk meterolog Antti Lipponen har gjort en expressiv illustration om temperaturstegringen från 1983 - 2016 utifrån siffror från Nasa.                                                                                       https://www.facebook.com/climatecouncil/videos/vb.345960425540557/1092332704236655/?type=2&heater

..........

FN inrättade The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC år 1988.

Detta skedde via WMO och UNEP och förste ordförande blev svensken Bert Bolin. I stiftelsens urkund står att syftet med IPCC är att visa att människan påverkar klimatet. IPCC är alltså inte en rent vetenskaplig institution utan arbetar med att samla in forskning och att föra ut den. I arbetet deltar 195 nationer och i rapporten 2013-14 deltog mer än 800 forskare för att ge underlag för staters beslut.

...............

Koldioxid brukade vara något positivt

Jag har lärt mig att koldioxid var något bra och att växter både i havet och på land har en fenomenal förmåga att ta upp och använda själva kolet - död materia - och med solens hjälp omvandla det till levande växter. Syret blev över och släpptes ut och vid förmultning släpptes koldioxiden åter ut.

Den märkliga processen som står för kolets kretslopp kallas fotosyntes av grekiskans photos, ljus och syntehsis, sammanställning.

Koldioxidupptag

© Barbro Martell

Mest växtlighet finns i haven ! 

Mer än 70 procent av jordens yta upptas av hav och där finns en biomassa som är 5 gånger så stor som växtligheten på land. 

Även plankton -''de som driver''- både upp och ner och i sidled tar upp koldioxid och de förs runt med strömmarna och utgör basen för näringskedjan och släpper dessutom ut hälften av världens syre.

I vart fjärde andetag som vi tar, ingår det syre som bildats av kiselalgerna i haven. Människorna på jorden andades in syre och andades ut cirka 3,5 miljarder ton koldioxid enligt en beräkning för några år sedan.

Ett skikt ner till 200 meters djup härbärgerar haven mer värme än i djupare skikt.

Varma hav avger koldioxid och kalla tar de upp koldioxid vilket sker i förhållanden som anges av Henrys fysikaliska lag.

Haven utgör alltså en buffert för upptag av koldioxid och om värmen stiger och de blir mättade, kommer haven att släppa ut mer koldioxid.

Om koldioxidhalten blir för hög i vattnet kan fiskarnasvårare att ta upp syre och även svårare att avge sin koldioxid.

Eftersom vi nu befinner oss i en varm period efter Lilla istiden, avger haven mer koldioxid än de gjorde t.ex. på 1600-talet. Eftersom det är kallt i polartrakterna absorberar haven där mer koldioxid än de gör i varmare trakter. Då varmt och kallt vatten söker utjämna varandra uppstår strömmar som Golfströmmen, vilket gör att koldioxiden transporteras runt och ger näring till havens biomassa.

Skogarna på land är byggda av kol och har varit de som näst efter haven tagit upp den mesta koldioxiden.

Norra halvklotet hyser nu en fjärdedel av världens träd även om det talas mest om de tropiska regnskogarna, som nu avverkas.

Claes Berne med boken En varmare värld, 2003 anger att skogsmarkerna i tempererade områden glädjande nog ökat och ledaren för skogsforskning inom Nordiska ministerrådet Kari Mielikäinen meddelar att Europas skogar med smärre undantag, växer bättre än någonsin. En gynnsam faktor är den gödning som tillförs skogen av kväve som bland annat kommer från bilarnas förkättrade utsläpp.

Tidsperspektiv behövs dock då det överallt i världen är skogarna som fått betala, då människor med eld, yxor och maskiner röjt undan skog för jordbruk och boskap. Skogarna har gett oss den matjord, som det tagit lång tid att producera. Sen har vi utarmat jorden och ibland har den blåst bort. Vi har då måst erövra nya områden.

Världens skogsareal har minskat med en dryg femtedel sedan 1700 talet och avskogningen fortgår. Först avverkades skogen i Europa och delar av Asien. På 1800-talet kom Amerika och på 1900-talet, de tropiska regnskogarna och i Afrika återstår nu en tiondel av skogarna.

En gång var mer än hälften av Grekland täckt av skog, mot idag mindre än en tjugondel. Där skogarna fällts förlorar myllan sitt skydd. "Var finns de arkadiska skogar där Artemis´hindar lekte och Herakles kämpade med vildsvinen?"  frågar Rolf Edberg i boken Spillran av ett moln, 1968.

Vi behöver nu odla mer träd och avverka mindre och då på rätt sätt, för att de skall fånga upp koldioxiden som ökar.

Varje gång en flicka föds planterar man ett träd i en liten by i Indien och i samma land har en man bestämt att hans aska, svept i tyg, inte skall föras till Ganges utan läggas i en grav och vid dess sida skall ett träd planteras.

Om något liknande kunde bli en sedvänja i världen skulle det kunna bli många träd!

Sverige

Bohusläns ekskogar har sedan länge gått åt för båtbyggnad och Linné greps av skogsbristen då han fann trakten naken, fast skogen i forna tider hade täckt alla berg.

Cirka 60 procent av all skog har huggits ned sedan 1950-talet. För varje träd som fälls planteras nu två nya. Så långt är det bra. Träden växer av sig själva och lagrar nu in 10 miljoner ton kol.

I dag har vi dock ett skogslandskap med många kalhyggen i norra Sverige för plantering av endast en sorts träd. Detta blir inte skog utan plantager, t.ex. för tallar, vars virke mest går till kartong. Kalhyggen kritiseras nu starkt både med tanke på klimat och miljö.

När träden fälls släpper själva marken ut nästan hälften av den koldioxid som annars skulle varit bunden i en blandad markvegetation.

Sedan 1992 står Lübeck modell för hur man med framgång kan använda den gamla "plockmetoden". Man hugger då bara ner en del av träden och låter nya växa upp naturligt, utan att plantera dem. Marken skonas och skogen vet själv bäst hur den skall skötas. En hel del bör lämnas kvar som stubbar då dessa behövs för de cirka 7000 mikroorganismer som lever i marken. Det finns i dag över 1800 rödlistade arter i skogen, varav cirka 900 är hotade.

Skogen är vår största råvara med 100 miljoner kubikmeter virke per år. Trä används för bioenergi, papper och för husbyggen som då drar mindre energi än hus av cement och stål. Papper kan återanvändas några gånger, men blir sedan bioenergi i värmeverken och släpper då ut koldioxid.

Vad sker vid förbränning av kolhaltiga ämnen?

För att förstå detta krävs litet kemi.

Vad sker när vi eldar en vanlig brasa? Vi, den enda levande varelsen som kan använda eld.

Med en tändare ger vi först en gnista tillräckligt stor för att det skall ta eld i en liten pinne. Då frigör sig kolatomen i pinnen från de molekyler den varit bunden med. Detta sker under värmeutveckling och om den räcker till verkar den som en tändsticka för en närliggande kvist o.s.v. Till slut har värmeutvecklingen blivit så stor att vi fått den brasa vi ville ha, där själva elden består av gaser.

Vid förbränningen bildas aska som innehåller värdefulla ämnen som varit bundna i veden och dessutom bildas rök och sot.

Men vad händer med den fria kolatomen? Den stiger uppåt och snabbt kommer två syreatomer och förenar sig med kolatomen.

Därmed har vi fått koldioxid som i kemin har formeln CO2

C - står för kolatomen som är nödvändig för allt som växer,

O - står för syre som behövs för att något skall kunna vara levande.

Finns det för litet syre i luften blir det ofullständig förbränning och det börjar osa och då bildas kolmonoxid, C0 - som är en giftig gas.

Samma sak ser vi då vi blåser ut ett stearinljus då det plötsligt börjar ryka mer.

Atomvikten för kol är 12 och för syre 16. En CO2 molekyl har därför vikten 44 vilket gör att koldioxid är en tung gas, som så småningom sänker sig ner i haven, vilka än så länge tar hand om cirka 90 procent av all koldioxid.

Koncentrationen av kolatomer avgör hur mycket koldioxid som bildas vid förbränningen.

Eldar vi upp 100 kg kol, kommer koldioxiden i luften att väga cirka tre gånger så mycket. Detta är viktigt att förstå om man skall följa klimatdebatten.                          

                                        

Kolsyra - H2CO bildas till cirka 1 procent av koldioxiden och tas upp av vatten, vilket gör att regn och hav blir surare.

Försurning är ytterligare något vi måste beakta. Den inverkar menligt på korallernas förmåga att bilda skal och för fiskarna att bilda skelett och vid en temperaturhöjning på 2 grader slås korallreven ut  och kan då inte fungera som yngelplatser för fiskarna. Försurningen går nu tio gånger snabbare än tidigare.

Själva grundämnet kol, C, som fanns i en ved- eller kolhög lyfter vi alltså upp i atmosfären.  

Energi kan aldrig förstöras, men för oss har den användbara energin minskat då veden eller kolet är slut.

II

Först hade vi endast bioenergi, förnybar, kolhaltig

Bioenergi var fram till 1800-talet världens viktigaste energislag där det mesta kom från skogen. Av bioenergi fick vi både hus, värme, skor, dragkraft och kärror för transporter. Denna förnyelsebara källa står fortfarande för cirka 9 procent av världens energi.

Biogas - förgasad träkol - har använts sen slutet av 1800-talet och både i Kina och Indien finns små gasanläggningar för hushållens matlagning.

På 40-talet under kriget såg jag höga vedstaplar överallt och 50 000 fordon körde på gengas och vi var så gott som självförsörjande även när det gällde mat.                            

Gengasen hade låg verkningsgrad med stora värmeförluster, men man har nu börjat forska om bättre metoder både i Sverige och i världen.

Redan år 2006 kunde vi i Sverige köpa 10,2 miljoner kubikmeter biogas. Först renas den från koldioxid och sedan komprimeras den, men eftersom det är krävande att handskas med gaser föredrar man ofta flytande bränslen.

Hälsoproblem

Fortfarande lagar miljontals kvinnor mat med ved. Görs detta i en hydda med grästak går röken ut genom taket och det kan vara bra för då dödas oönskade larver och insekter, men partiklarna i röken skadar också lungorna på den som eldar. Röken sticker i ögonen, river i halsen och det blir svårt att andas. Många dör i förtid.

                                             

Matlagning över öppen eld i ett lerkärl drar 8 gånger så mycket energi som en kastrull av aluminium över en gaslåga /IEA, 2014.

                        

Tekniker har tagit detta på allvar och arbetat fram en ny spis för fattiga människor som är enkel att bygga och kan monteras lokalt. Olika bränslen kan användas och åtgången liksom utsläppen av koldioxid minskas avsevärt.

Nästan 2,9 miljarder människor behöver mer och bättre energi. Annars får de fortsätta att använda ved och dynga som bränsle och den vanliga muskelkraften från djur och människor. Miljontals ton restprodukter från grödor bränns och orsakar stora luftföroreningar. Här behöves nya energislag, då människorna både blivit fler och behöver högre levnadsstandard.

Vad är fossila bränslen?  

I tidernas begynnelse bestod själva atmosfären till hela 80 procent av koldioxid. Detta gynnade växtligheten, särskilt under den varma perioden Karbon och gjorde att vi långt senare har kol, olja och gas. Se första bilden i kap 3.

Runt 90 procent av våra fossila bränslen  finns alltså tack vare cirka 300 miljoner år gammalt solsken. När växternas vedmassa begravdes i träskens syrefattig miljö under markytan, upphörde de att återsända koldioxiden till luften. Kolet blev kvar och det mesta har begravts i sjö- och havsbottnar.

Fossila bränslen kom alltså från förnyelsebara källor - växter och organismer - som sedan med alla sina ingående ämnen pressats samman till koncentrerad energi i form av kol, gas och olja under årmiljoners inverkan av värme, högt tryck och vulkanisk aktivitet.

Torv kan räknas som ett bränsle på väg att bli fossilt. Ibland torrlägger man nu torvmossar för odlingar som i Indonesien där man bränt torv för att odla palmolja och då släppt ut 13-40 procent av den årliga ökningen av koldioxid i atmosfären 1997-1998.

De svenska torvmossarna har alla bildats efter den senaste istiden och torv används mest för värme och då den är brandfarlig pågår ofta pyrande torvbränder.

Varken kol, olja eller gas är något vi producerar utan något vi utvinner, något som inte kan återanvändas och därför kan ta slut. Rimligtvis bildas ny kol, gas och olja, men detta tar miljontals år.

............

Redan romarna i England och kineserna på 200-talet e.Kr. använde ''brinnande sten'' och sedan antiken har gas använts och olja fick man från växter och valfisk.

Det är dock från 1900-talet som kolet på allvar har börjat användas och femtio år senare även olja och gas. Dessa fossila bränslen utgör nu cirka 80 - 85 procent av all den energi vi använder.

........

Först kol och mer hälsoproblem

Att luften blir smutsig och att smog (smok+fog) bildas det visste alla de människor som tidigare bodde i det tyska Ruhrområdet. Det var omöjligt att städa, det fanns fet sot överallt, sa min mormor då morfar en tid arbetade med ackumulatorer i Tyskland.

Smogen i London 1952 med giftig svaveldioxid i luften kostade 12 000 människor livet.

Två skorstenar som bolmar rök

Bruna moln bildas nu framförallt över Asien, men också över södra Afrika och Amazondeltat - länder med ökande befolkningar som nu står för 2/3 av luftens partiklar. Bara svavelutsläppen har ökat med mer än 30 procent i Asien.

- Högst ligger nu New Delhi och städer i Indien där 660 miljoner beräknas få en förkortad livslängd på 3 år och 1 miljon dör varje år av luftföroreningar och liknande väntas nu i Afrika. www.afrikaprogresspanel.org/media.

- Värst drabbas  de fattiga som inte har möjligheter att skaffa privata luftrenare etc.

- I Peking dog 90 000 människor av luften 2013 och lungcancer uppges där ha ökat med 60 procent på 10 år och barnen får ibland inte leka utomhus. Från över 20 städer i nordöstra Kina flyr nu tusentals människor till kusten, för att slippa dålig luft. Skolor måste stängas och bilarna köra mindre meddelas det 2016.

- I Pakistan beräknas 159 000 dö i förtid varje år rapporteras 2017.

Världshälsoorganisationen WHO beräknade 2014 att vart åttonde dödsfall i världen berodde på luftföroreningar.

Hälsoproblemen av utsläpp från kol-drivna industrier talas det knappast om fast de är större än malaria och nästan lika stora som hiv/aids och tuberkulos. Även hudbesvär samt cancer, stroke, hjärt- och lungsjukdomar följer.

..........

WWF liksom tyskarna hoppas på en "kolexit" 2050 och kraftbolaget Dong i Danmark kommer att sluta med kol år 2023. Den industriella revolutionen började i Storbritannien, men 2017 stängde man sin sista kolgruva.

Kina hade en kolboom på 90-talet, och man talar nu om katastrofområden där invånarna inte längre kan bo kvar. Inom ett stort område i provinsen Shanxi har man i stället lagt ut solceller. Den egna produktionen av kol har begränsats och priset har höjts, med följden att Kina 2016 i stället importerade 255 miljoner ton kol vilket var ungefär 5 procent av konsumtionen.

Man vill ha lagar mot öppning av nya gruvor och önskar att industrin och OECD skall vara ledande.

Det är inte nödvändigt att sluta använda kol, det är utsläppen som måste stoppas, genom att koldioxiden fångas upp där den produceras, vilket brukar vara dyrbart och kräva energi.

Bristen på användbar energi har man förbisett både när det gäller bistånd och FN:s tidigare Millenniemål. Efterfrågan på kol, gas och olja ökar i Asien och Afrika och som ersättning skulle biomassa aldrig räcka till.

Åtgärder för renare luft i närmiljön

Större industrier försöker numera avskilja stoftpartiklar och jämfört med tidigare har man i Europa och USA ofta lyckats rena luften i större städer, åtminstone från sot och svavel. I USA, Storbritannien och Sverige är småpartiklarna i luften 6 gånger mindre än tidigare. /Johan Norberg, Progress, 2016 s., 108, 117.

................

Om man eldar i en spis, en kamin eller i en kakelugn, leder man bort röken genom en skorsten där väggarna blir svarta av sot som delvis beror på ofullständig förbränning.

Sotet i skorstenen måste då och då skrapas bort och förr ansågs små sotarpojkar särskilt lämpade för detta arbete och jag minns fortfarande hur vi rysande lyssnade då magistern i småskolan läste om Sotarpojken i Milano.

Används ved måste den huggas, staplas och bäras in. Har man kol kräver också det transport och utrymme och för en gasspis måste man dra särskilda ledningar, såvida man inte använder gastuber.

Allt detta slipper man om det finns elektricitet

Elektricitet

''Det vita kolet'' utvecklades först på 1800-talet och Stockholms slott fick el år 1880.

Elen var i början en nymodighet som "ej kunde vara Guds mening"- samma sak som gällt många innovationer. Det är förunderligt att redan efter hundra år ungefär fyra av fem hushåll i världen kan använda elektricitet, 85 procent 2012. /Population Reference Bureau, 2016.

Vitsen med el består i att den är mindre brandfarlig och framför allt lätt att transportera och därför kan produceras centralt i stora anläggningar och sedan föras vidare. Användningen av el är ren där den används, men självklart är det viktigt att fråga sig:

Av vad produceras elen? Tyvärr kommer fortfarande nästan hälften av elproduktionen från billig stenkol eller brunkol i stora kraftverk. Först hettas vatten upp så att det förångas och ångan leds till en turbin som driver en generator som börjar producera el. Generatorn omvandlar alltså rörelse till el, medan sedan motorer kan kan omvandla el till rörelse.

                                  TÄTARE RADAVSTÅND två rader nedan

              Co2/         Förnyel-   Vatten-    Kärn-

              capita       seb, en.    kraft       kraft         Olja        Kol         Gas

 

/ Diagram som jag sammanställt av data från Naturvårdsverket, version 2016-01 -19 med siffror från CAIT, WRIs databas, 2012.    

..........

Inom EU vill man framför allt satsa på gränsöverskridande handel med el genom att bygga ut nätet, där Sverige redan är sammankopplat med Danmark, Norge, Finland, Polen och även Tyskland där man till 40 procent fortfarande är beroende av kol.

Svenska staten stod tidigare som ansvarig för den svenska elproduktionen samt för ett reservlager. Med avregleringen kom i stället fler aktörer som alla vill vara vinstdrivande. Något lager finns inte och skulle vi behöva mer el, får vi vända oss till tyska Eon som driver ett kraftverk i Karlshamn.

Forskning om ännu bättre ledningsteknik pågår givetvis.

Under förra århundradet fördubblades elkonsumtionen i USA vart 12:te år och hushållen förbrukar nu mer el per månad än vad deras far- och morföräldrar gjorde på ett år.

Även om strömavbrott kan inträffa har de blivit färre, men större då det händer. /www.good.isGood

Av elen använder vi cirka 10 till 12 procent för belysning i bostäder. Om varje glödlampa skulle ersättas med ett stearinljus eller en fotogenlampa och all värme komma från brasor skulle vi bli sparsamma.

- Veken i en fotogenlampa ger bara 1/5 av det ljus som fås med samma energimängd i en gammal 100 Watt-lampa.

- Sen kom den nya LED-lampan, en glädjande uppfinning med en livslängd på 15 000 timmar mot den vanliga glödlampans 1000 timmar. Dessutom behöver en LED-lampa bara 10 W för att ge samma ljusstyrka som en glödlampas 60 W. Ingen glödtråd behövs och lampan innehåller varken bly eller kvicksilver och kan ersätta även tidigare lysrörslampor. En LED-lampa på 470 lumen lyser som en glödlampa på 40 W. Bakomliggande forskning har fått nobelpris.

Elektricitet saknas dock för 1,1 miljarder människor varav två tredjedelar i Afrika. Det tar tid att bygga kraftstationer och elnät och man försöker därför bygga nätverk inom mindre områden och har även lösningar utan nätverk.

För somliga är elen kostsam och inom OECD-länderna tar elen en tiondel eller mer av inkomsten för cirka 200 miljoner invånare enligt uppskattning av IEA.

Med elektricitet blev fossil energi ännu mer begärlig. Den är lättillgänglig och billig - för billig - då den inte betalar sina kostnader för hälsa och miljö.

III

 

Koldioxid blev också något negativt

Nu inser vi att det inte bara gäller att rena luften från smuts och sot utan det gäller ett ännu större problem - alla de osynliga och luktfria gaser som bildas då vi använder fossila bränslen. Dessa kallas växthusgaser och går ofta under den gemensamma benämningen koldioxid.

Från olika källor kommer nu uppgifter om koldioxidutsläppen.

- Människans utsläpp koldioxid har idag en omfattning som vida överträffar de naturliga variationer vi känner till från de senaste 650 000 åren enligt IPCC, 2007.

- Mängden koldioxid som tagits om hand av naturen har de senaste 50 åren gått från 2 till 4 miljarder ton per dag, en takt som inte kan fortsätta.

- Om vi satte stopp för avskogningen skulle bara det minska koldioxidutsläppen med cirka 5 miljarder ton av våra årliga utsläpp på 33 miljarder ton.

                               

Före industrialiseringen gällde utsläpp av koldioxid i medeltal  1,2 ton per person som sedan vuxit till  6,2 ton, men som bör minska till 1,2 ton.

Själva uppfattar vi ju inte alla dessa CO2 ton som är utspridda i atmosfären. Detta är inget vi kan uppleva, lika litet som vi känner att cirka 1000 ton vattenånga svävar över våra huvuden. 

Varje dag kommer ytterligare 90 miljoner koldioxid upp i atmosfären. /Al Gore, 2013.

Värdens koldioxidutsläpp fortsätter att öka och kommer till cirka 80 procent från fossil energi:

Koldioxidutsläppen från olika fossila bränslen kan rangordnas som följer: naturgas, metan - 56, gasol - 63, bensin - 69, lätt eldningsolja - 74, tung eldningsolja - 77, stenkol - 95, brunkol - 101. /Werner s.98. 

Det talas mycket om den koldioxid som vi själva åstadkommer och därför börjar jag med det begreppet.

Växthusgaser

Namnet ''växthusgaser'' är egentligen felaktigt eftersom atmosfären inte är sluten utan öppen för vindar. Dessa vindar kan vi dock inte reglera på samma sätt som man kan öppna ett fönster.

Den som suttit instängd i en bil en varm sommardag har känt av den riktiga växthuseffekten. I fortsättningen kommer ändå termen växthusgaser att användas.

Luftens innehåll 

Kväve:       78 %   

syre:          21 %

Summa:    99 %

Återstår:     1 % som består av växthusgaser och diverse partiklar.

Om vi tar en kubik-meter luft skulle alltså cirka 10 kubik-decimeter eller 10 liter bestå av växthusgaser och därav utgör vattenångan minst 9,5 deciliter. Resten är koldioxid och andra växthusgaser. Det verkar inte mycket, men det finns många kubikmeter luft.

Hur mycket vattenånga som finns i luften beror i sin tur på temperaturen så att det vid t.ex. plus 30 grader finns ungefär 30 gånger mer vattenånga än vid minus 20 grader.

När mängden vattenånga ökar, kan den även ta upp mer koldioxid. Det är faktiskt den lilla procenten växthusgaser och molnen som reglerar den värme som lämnar jordytan.

Men varför bidrar inte de 99 procenten kväve och syre till växthuseffekten? Detta lär bero på strukturen hos dessa molekyler, som förblir symmetriska även då de vibrerar.    

Hela klimatfrågan handlar för närvarande om hur vi skall kunna sköta jordens atmosfär så att där finns en lagom mängd växthusgaser. Dessa har bevisligen ökat sedan människan började använda fossil energi och det har man vetat i över 100 år.

Växthusgaser

Vanligen räknar vi med fyra växthusgaser med olika vikt och olika lång tid som de stannar kvar i luften.    En eftersläpningseffekt av kvarvarande gaser, särskilt koldioxiden, förstärker växthuseffekten i århundraden även om utsläppen skulle börja minska redan nu.

Koldioxiden fortsätter alltså att sakta stiga med - en snöbollseffekt.