7 Vår sexualitet 

Adam och Evas förvisning ur paradiset
                                    Skulptur av Åke Holm, Höganäs Museum

Rubriker:

I

Sexualdriften

Sexualiteten börjar inte i tonåren

Tonåren

Sexualupplysning

II

Biologiskt kön - inte så enkelt

Kön och skapande

Kön och jämställdhet

Fruktsamhet

Moderskap

Familjeplanering  

Mödradödlighet

Barndödlighet

III   

En naturlig kropp?

     Omskärelse, Könsstympning

Fler data om kvinnor

     Aborter, Incest, Våldtäkter, Sexhandel

Litteratur

..................

I

Sexualdriften

Vår sexualitet gäller släktets fortplantning och fortlevnad, en av våra starkaste, mest känsloladdade och lustfyllda drifter. Önskan om eventuella barn beror på var i livet vi befinner oss, medan längtan efter njutning vanligen finns livet igenom – med eller utan kärlek. Sexualakten innebär ingen ''lagom upplevelse''. Den är extraordinär, passionerad och bryter mot vårt vanliga sätt att uppleva. Den slungar oss ut i det okända och spränger gränser. Extasen jämförs ibland med vissa religiösa upplevelser.

Att kunna kontrollera denna drift med dess starka lust är nödvändigt i varje kultur och variationerna är många t.ex. med och utan månggifte. Öst och väst har traditionellt varit varandras motpoler men ibland med ombytta roller.                                

Mohammed framhöll njutning för både män och kvinnor. Under arabernas storhetstid skrevs t.ex. ett verk om Njutningarnas encyklopedi. Islam har en gång uppfattat erotiken som en form för andlighet, en bön, en gåva, ett självförverkligande i glädje. I början på 1990-talet ansåg man att de i väst endast hyste en gudlös sexuell moral och materialism.

Kristendomen har ofta varit klart sexualfientlig och förnekat kroppen, även om det i bibeln talas om kroppen som ett tempel och om kärlekens höga visa.

Katolska kyrkans präster har att leva i celibat, även om frågan har börjat diskuteras under den nuvarande påven Franciskus. Han möter dock än så länge starkt motstånd. Då prästerna så att säga lever på en högre nivå än vanliga människor, kan det tänkas att de även ansett sig ha speciella rättigheter, som att använda småpojkar.

Asexualitet som ideal för kvinnor finns ofta samtidigt som hon anses vara helt styrd av sitt kön. För en asexuell fortplantning står Maria med Jesusbarnet som ideal. Hon skall då vara sexuellt okänslig men ändå föda barn. Samtidigt skall hon vara sexuellt lockande vilket i vår nuvarande kultur understöds av olika media. Av mannen krävs inte att han skall avla barn utan sexuell lust.

Sexualiteten börjar inte i tonåren

Det ter sig rimligt att en så stark drift som sexualdriften har några förstadier, men dessa utforskades först med Sigmund Freud. De allra tidigaste stadierna tolkades dessförinnan inte som delmoment i sexualdriften. Möjligen hade den vanliga exhibitionistiska lusten hos barn i 3-5 års åldern kunnat tolkas som något sexuellt. Barn brukar då gärna slå kullerbyttor eller dra av sig kläderna, då det kommer främmande.

En del kunskap kan vi hämta från psykoanalytiska observationer och teorier om vår tidiga barndomsutveckling, även om också här finns olika uppfattningar. Varje barn oavsett tid, kultur och sociala förhållanden brukar dock före 4 år ha konstaterat att flickor och pojkar ser olika ut. Pojkar har något mer än flickor, något synligt och känsloladdat. Flickor kan då ses som misslyckade pojkar, en dunkel känsla, aldrig uttalad i ord som kan bli bestående - och kanske kan en pojke bli en flicka om han inte passar sig.

Denna första upplevelse av mer lika med bättre när det gäller kroppen kan generaliseras och införlivas av både pojkar och flickor. Värderingen kommer då att ingå i primitiva föreställningar, just sådana som brukar förbli omedvetna. Kvinnan som en ofullkomnad man lär ha varit Aristoteles uppfattning.

Flickornas vagina syns däremot inte och att även flickor kan ha angenäma kroppskänslor förblir ofta okänt för småpojkar. Att sedan bara flickor kommer att kunna föda barn kan väcka avund hos pojkar. Somliga ondgör sig över dessa påståenden om avund - vanligen omedveten - och har olika uppfattningar om vem som avundas vem.

Att flickor har en livmoder behöver barn få förklarat för sig, men eftersom man då vädjar till intellektet och inte bara till känslorna tar det längre tid att införliva. I gynnsam miljö brukar detta område bli mindre problematiskt redan i 5-årsåldern, varför det finns gott om både män och kvinnor som är stolta över sitt kön och har god självkänsla.

Att ha två föräldrar som lever i ett gott förhållande gör den sexuella utvecklingen lättare för både pojkar och flickor. Den största hjälp föräldrar kan ge sina barn är att de får uppleva att föräldrarna tycker om varandra.

Om det då inte finns någon närvarande pappa, kan det bli knepigt särskilt för pojken.

Alla små barn brukar uppfatta sig som världens medelpunkt och ensamma ägare till modern. Då det senare går upp för pojken att hon ''har en annan'' känner han sig sviken, och blir deprimerad ett tag, men så småningom inser han det fruktlösa i att konkurrera med pappen och får i stället försöka bli lik honom.

Tyvärr finns det mödrar som i brist på annan ömhet, försöker hålla kvar ett känslomässigt intimt förhållande till sina söner och  kan då upplevas som förföriska och bli ett hinder för pojkens frigörelseprocess. Än svårare blir det om han ibland schasas bort och ibland återtas av modern. Att kvinnor ofta uppfattas som horor kan ibland bli begripligt. 

Normalt får barn helt enkelt inse att föräldrarna har sin värld för sig och som barn får man i stället ty sig till andra barn och ingå i gruppen barn.

Då fröken säger att alla barnen skall ställa sina väskor nedanför trappan, väntar hon inte att någon skall fråga: "Men fröken var skall jag ställa min väska."

Därefter brukar följa en sexuellt vilande period fram till puberteten.

Tonåringar

Tonåren

Ungdomsåren kännetecknas av längtan efter kärlek, lust och en pockande sexualitet som inte funnit sin hemvist. Starka känslor kan vara förvirrande och gåtfulla för den oinvigde. Känsliga, kaxiga, konfunderade, upproriska, klumpiga, sökande, trevande och ensamma möter ungdomar världen och utmanas samtidigt ständigt av reklam, tidningar, filmvärldar och droger.

Ungdomar med god hälsa vågar ofta ta risker. De experimenterar med rökning, alkohol och sex och de kan av oförstånd fastna i skadliga beteenden. Då de saknar erfarenhet har tonåringar ofta svårt att fatta långsiktiga beslut som gäller hälsa, skola och utbildning - sådant som ger utdelningen först senare i livet.

Tonåringar i dagens samhälle behöver med andra ord stöd och begränsad frihet när det bland annat gäller skolgång, fritid, alkohol och sexualitet. Puberteten kommer dessutom på sina håll tidigare nu än förr, både för pojkar och flickor. Det omnämns att i ett land menstruerade flickor vid 16,6 års ålder år 1860 och redan vid 12,5 år1980. Bättre mat, hormonstörande ämnen och stress har prövats som förklaringar utan att ge definitiva svar. På sina håll har åldern gått ner ännu längre, utan att den psykiska mognaden håller jämna steg.

Enligt FN:s definition är barndomen slut när man fyller 18 år.

Som barnäktenskap räknas därför äktenskap före 18 års ålder oavsett om det sker frivilligt eller av tvång. Enligt UNFPA gifts 14 miljoner flickor bort före denna ålder. En kartläggning i Sverige 2009 visade att över 70 000 ungdomar, främst flickor, inte själva fick välja vem de ville gifta sig med.

I William Shakespeares Romeo och Julia
yttrar hennes fader:
”Mitt barn ännu i världen är en främling,
Hon knappast sina fjorton år har sett;
Låt tvenne somrar dö i blomsterskrud,
Förr´n hon må anses mogen att stå brud

För tidigt gift, för tidigt kvinnan vissnar.”

Här gällde tydligen 16 år som lämplig ålder.

I Sigrid Undsets roman Kristin Lavransdatter får huvudpersonen som en ynnest, liksom andra välsituerade döttrar, vistas en tid i kloster innan hon ansågs giftasvuxen. Vid arrangerade äktenskap är flickan vanligen yngre än pojken eller mannen.

Kort ungdomstid och tidiga äktenskap gällde förr i Sverige och så är det fortfarande i många länder.

De flesta samhällen ger ungdomarna någon form av ledning och introduktion till vuxenlivet, men i många kulturer är just de sexuella frågorna påfallande ofta tabubelagda. Sannolikt tar de unga in en hel del information på egen hand och skapar sina egna mer eller mindre dunkla föreställningar. Tystnaden inför det sexuella i vissa kulturer innebär samtidigt ett budskap till ungdomarna att de inte bör befatta sig med ämnet och alla kanske inte heller är lika intresserade.

Tabu och vidskepelse råder t.ex. i Indien om menstruationen, vilket börjat motverka av lärare, filmer och sociala entreprenörer.

Att under några år skilja pojkar och flickor åt i skolan var kanske en klok motivering för att låta barn få "pubertera ifred," men sedan återgå med gemensamma gymnasieår.

En förlängd ungdomstid gäller nu i stora delar av världen. Därför är det extra angeläget att ungdomar förbereds för de sexuella frågorna. Sverige blev först i världen med att införa sexualundervisning i skolorna år 1953 vilket uppmärksammades även utomlands.

I många utvecklingsländer finns lagar och praxis som förbjuder eller allvarligt försvårar för ungdomar att få tillgång till preventivmedel. Det vore orimligt att leva utan sex tills man har förmåga att själv välja livspartner, skaffa sig utbildning och arbete i en värld där arbetslösheten för ungdomar är 2–3 gånger så hög som för vuxna.

Sexualupplysning

Globalt sett börjar ungdomar bli sexuellt aktiva mellan 15 och 20 år. Uppenbarligen blundar man för detta då många hälsovårdscentraler än så länge mest riktar sig till gifta par. Den som går in i en sexuell relation borde få göra detta under omständigheter som kan ge trygg glädje.

Resonemanget ”det händer inte mig” lär av utvecklingspsykologiska skäl vara särskilt vanligt just bland ungdomar. Det må gälla motorcykelolyckor eller graviditeter. I den åldern tycker man sig inte vara vuxen på riktigt - och egentligen är man ju odödlig.

Speciella mottagningar för ungdomar har startats. Dessa ger upplysning om sexualitet, inte bara om problem utan avser att fostra till ansvarsfullt sexuellt beteende och har gett goda erfarenheter. Samtalsgrupper för unga pojkar har visat sig bra. Ett projekt stöds bland andra av Sida med t.ex. filmen Transit som beräknas nå 1 miljard ungdomar, däribland även gatubarn.
Gratistidningar
 •  I Uganda startade 1993 en tidning kallad Strait Talk. Den når numera 2 miljoner15–19 åringar varje månad liksom 1 miljon lärare och föräldrar. Budskapen anpassas till olika språk och når ut över hela Uganda via lokalradion.
 •  Tidningen Femina i Tanzania ger ”edutainment” och delas ut i skolor och säljs på gatan.
 •  I några provinser i Kina når You and Me två miljoner lärare i syfte att med nya metoder sprida kunskap om sexualitet, identitet och relationer. 
Projekt av olika slag pågår även för att nå t.ex. munkar och interner på fängelser.

Unga kvinnor bör få veta att åldern 15–24 år är den största riskgruppen för veneriska sjukdomar och att det är unga kvinnor som bär hälften av alla hiv-infektioner.

Antalet tonårsmödrar uppskattades år 1995 till 25 miljoner och dessutom hade 10 miljoner unga flickor genomgått abort. Enbart de senare skulle fylla Michiganarenan 100 gånger. Tonårsgraviditeter är en viktig ungdomsfråga, speciellt då aborter vanligen förtigs.

I de allra fattigaste länderna har minst var femte flicka i åldrarna 15–19 år redan fött det första av sina 6–7 barn. Den vanligaste dödsorsaken i denna åldersgrupp hänger samman med graviditet och förlossning därför att bäckenet inte hunnit nå sin fulla utveckling eller som följd av könsstympning. Flickor blir ammande mödrar med bristningar i kroppen av påfrestningar de inte varit mogna för. Undernäring gör inte saken bättre. Ett barn fött av en tonårsmoder i de fattigaste länderna har 40 procents mindre chans att klara det första levnadsåret jämfört med andra barn.

II

Biologiskt kön inte så enkelt

Mannen har en X och en Y kromosom och kvinnan två x kromosomer har varit den gängse uppfattningen. Nu visar det sig att t.ex. en person med yttre kvinnliga könsattribut kan vara bärare av en XY kromosom. Man har funnit  många biologiska tillstånd som gör att det inte går att säga om en person är man eller kvinna. Dessa mellanformer kallas transpersoner och ofta har det funnits utrymme för människor med olika läggning och för vad som skall anses typiskt manligt och kvinnligt

Tyskland kommer 2018 att som första land i Europa införa ett tredje kön i juridisk mening.

Homosexualitet

I det gamla Grekland förekom homosexuella relationer mellan vuxna män och gossar. På många håll i världen har dock homosexuella flytt, straffats med att stenas, kastreras, brännas och fängslas eller hängas.

Den vetenskapsman som förkortade världskriget med kanske ett par år, tack vare att han kunde knäcka den tyska koden blev 1952 dömd till antingen kemisk kastration eller fängelse. Mannen var den berömde fysikern Alan Turing och han begick självmord. Därefter fick han dock en kunglig upprättelse 2013.

Frankrike upphävde alla lagar mot homosexualitet och sodomi redan 1791. De senare hade Dante förpassat till den lägsta nivån i helvetet.

Stöd för homosexuella med organiserade marscher kom igång med Martin Luther King och blev allt vanligare från 1969 i många storstäder i USA och Västeuropa och numera över hela världen. Man krävde samma civila rättigheter som andra. Äktenskap mellan homosexuella blev tillåtet i  Nederländerna 2001 och i USA år 2015 och  antalet länder var 2016 tjugoen.

De homosexuella har synliggjorts genom egna initiativ och vinner terräng i städerna. I USA var 60 procent mot samkönade äktenskap 2014, men idag gillas det av lika många.

Kön och skapande

När mannen skapar krävs att han skall vilja något, experimentera, förbättra, göra en egen prestation som går att visa upp och han skall dessutom tåla konkurrens. Han ser gärna  att kvinnan stöder honom i hans skapande.

Kvinnans skapande har mest gällt att producera barn. Detta kan hon inte ens sätta igång själv utan hon är beroende av en man för att bli befruktad. Sedan är hon beroende av naturen som sköter resten. Barnet som konstverk kan hon inte heller ge ett annat utseende eller retuschera.

Modern genteknik kan dock påverka ett embryo genom att ta bort oönskade eller tillföra önskade gener. Regler för hur denna teknik skall regleras socialt och juridiskt återstår.

Mannen förväntas vara stödjande eller ombesörja att kvinnan får stöd av andra. Kvinnans skötsel av om det dagliga tas ofta för given och märks först när den saknas. Många kvinnor kan dok väl hävda sitt värde och sin skicklighet och i större hushåll ta ledningen och vara bestämmande.

Med färre barn per kvinna, högre medellivslängd och utbildning får nu många kvinnor möjlighet att vara skapade även inom områden som tidigare uppfattats som manliga - vetenskap, konst och ledarskap. Frågan blir då om kvinnorna endast snällt infogar sig i de manliga strukturerna eller om hon också kommer att tillföra något nytt, men det ligger nära till hands att hon ses som en konkurrent.

Kön och jämställdhet 

Varför är det inte självklart att de båda könen har lika värde? Varför behövs det särskilda kvinnoår och könskvoteringar i styrelser och regeringar? Trots att det faktiskt föds fler pojkar än flickor i världen brukar pojkar vara mer välkomna och ofta få bättre mat, läkarvård och skolning. Av 1000 aborter gäller 999 flickfoster enligt en uppgift. Tycker föräldrar mer om pojkar än flickor? Naturligtvis, om söner ger högre status än döttrar och dessutom är de som skall sörja för sina gamla föräldrar.

Fastän flickor ofta får mindre av kärlek och omsorg förväntas de som vuxna kunna ge extra mycket av just detta. Finns det dessutom några omedvetna föreställningar som styr oss.

Kvinnan har att rent fysiskt underkasta sig sin egen kropp. Det gäller menstruationer där blödningen kan upplevas som att man är trasig, vidare havandeskapets förlopp samt födande och amning. Alla dessa skeenden kan kvinnan knappast påverka viljemässigt och detta kan upplevas som en svaghet både av henne själv och av mannen.

Kvinnor kan delvis genom goda förebilder inordna sig i sin biologi, men hos en del väcker den protest eller resignation. Denna underordning kan naturligtvis fortsätta även inför mannens kropp som vanligen är den starkare i en relation.

Om mannen dessutom i ett förhållande är äldre och mer erfaren än kvinnan och dessutom är den som har både pengarna och utbildningen hamnar hon även av dessa skäl lätt i underläge. En del trivs med detta och t.o.m. utnyttjar situationen.

Mannen har däremot lättare att se sig som herre över sin egen kropp och att se sig som den som skall styra i världen. Hans potens lyder dock inte alltid hans vilja och han anses därför ibland inte kunna styra över den i något avseende. Hans sexuella behov kan dock inte likställas med behovet av att urinera. En man skryter gärna med sina sexuella upplevelser medan kvinnan snarare vill förtiga dem. Vad som är en seger för mannen kan kännas som ett nederlag för kvinnan.

Tidigare var kvinnan ägd av fadern och senare av maken. Hon har kunnat köpas och säljas, omskäras och beslöjas, bli inlåst och få fötterna bundna.

Rörelsen "me#too" är en stark modern protest i många länder, mot de rättigheter som många män fortsatt att ta sig när det gäller kvinnans kropp.

När det gäller jämställdhet har vi i Sverige några viktiga årtal. Son och dotter ärvde lika från 1845, en kvinna kunde bli lärarinna i småskolan år 1853, universiteten öppnades 1870 och 1921 fick hon rösträtt.

Däremot förbjuds nu i Turkiet 150 organisationer där kvinnor arbetar för jämställdhet.

Fruktsamhet

”Adam sade till Eva:

Förbannelsens frukt har du plockat
med dina förbannade händer,
till lustar har du lockat
med dina nakna länder,
din dejlighet har försänkt mig
i låga begär bland djuren,
från Eden har du stängt mig …’
[Eva: ’…
Din livsfrukt du gav mig att bära
I ångest under mitt hjärta,
ditt barn med min blod må jag nära
och föda i smälek och smärta,
förbannad vare du!"  /.../

Vi måste förlåta varandra och sörja vårt livs elände
och hata och träta och strida
och älska till världens ände!’ ”
          / Utdrag ur Mannen och kvinnan av Gustav Fröding

Det finns olika åsikter om fruktsamhet: som att kvinnan har ett visst antal barn inom sig – hur många vet ingen – och dessa skall kort och gott födas fram eller så bestämmer Gud eller Allah hur många barn det skall bli.

 

Skulptur av Lena Lervik

Skulptur av Lena Lervik

Ofrivillig barnlöshet är ett stort problem som det ofta är tyst om. Det händer att barnlösa kvinnor inte ens får begravas på samma område som andra. Mellan 50–80 miljoner kvinnor är infertila under någon del av sina reproduktiva år av olika orsaker, bland andra veneriska sjukdomar. Såväl för att häva barnlöshet som för att förhindra oönskade barn har man under historiens gång prövat magi, astrologi, örter och andra metoder. Det finns en danslek som antyder detta med orden: ”… ingefära och pepparrot falleralla, och ta en käring och dra till skogs falleralla..."

Moderskap

"Kvinnan är livet, hon bär livet och är dörren till livet" /D. Mukwege, Kongo som fick Olof Palmepriset 2009.

Man kan indela kvinnor utifrån riskerna de löper i samband med barnalstring likaväl som man indelar människor i fattiga och rika. Kvinnor ställer faktiskt sin kropp och själ till förfogande för släktets fortplantning, en funktion som visserligen numera i vissa fall kan delegeras till en annan kvinna.

Kvinnor kan ha starka skäl att både glädjas och frukta sexualitetens följder som kan leda till såväl största heder som djupaste vanära, ibland till fysiska svårigheter och till och med döden. För somliga är att vara gravid en gåva - för andra en plåga.

Bäst i världen ur den aspekten har de kvinnor som bor i Sverige, Norge, Danmark och Italien. I dessa länder har man tillgång till ungdomsmottagningar, preventiva metoder och där är mödravård och förlossningshjälp av sakkunnig personal självklarheter. I Sverige blir numera relativt få tonåringar mödrar.

Sämst har kvinnorna i 21 av världens länder, varav de flesta ligger i Afrika, t.ex. Zaire, Angola och Somalia. Där övervakas förlossningarna sällan av utbildad personal, men sedan 1990 har stora framsteg gjorts i många länder som Egypten, Kuwait, Qatar, Saudiarabien, Mauritius, Uruguay, Bahrain och Sydkorea. I den mån kvinnor får hjälp av kunnig personal vid förlossningen, kan man visa att dödstalen sjunker.

Flickmödrar

-  7,3 miljoner flickor under 18 år och  

-  2 miljoner under 15 år hade fött barn.

Antalet flickmödrar brukar öka i samband med krig eller humanitära kriser. Med ökad skolgång och förvärvsarbete brukar flickor gifta sig senare vilket meddelas för t.ex. Niger, Bangladesh och Etiopien. /PRB 2015.

- The Worldwide Fistula Fund grundades 1974 i Addis Abbeba i Etiopien i samband med att gynekologen Catherine Hamlin tog sig an kvinnor som annars avvisades från sjukhuset. Om detta kan man läsa i hennes bok The hospital by the river, 2001. Hon var den första som opererade kvinnor med fistel. När en kvinna blir gravid innan hennes bäcken är tillräckligt utvecklat för förlossningen hotar denna att stanna av och barnet riskerar att dö.

När fostret trycker på kan ett hål, en fistel, uppstå på väggen mellan vagina, urinblåsa och ändtarm. Sker så kan kvinnan hädanefter inte kontrollera urin och avföring och stöts bort av omgivningen. Detta alltså redan vid mycket unga år. Med detta handikapp lever 3 miljoner kvinnor och man räknar med 33 000 nya fall årligen bara i Afrika. Operationen går på 20 minuter och kostar högst 450 dollar.

Familjeplanering

”När det gäller världens befolkningstillväxt rör man sig med de stora svårgripbara talen. Bakgrunderna däremot är småskaliga, personliga och ’mjuka’”.               / Agneta Dyring.

En sorts familjeplanering är att skaffa många barn om man räknar med att flera av dem dör redan under första levnadsåret och ytterligare några senare under barndomen. När barn tillför familjen mer än de kostar ger de familjen ett ''barnbidrag'. Den vanliga förhoppningen att barnbegränsning skulle minska fattigdomen har i längden inte infriats eller visat sig vara någon genväg. Det omvända tycks gälla - bättre ekonomi, färre barn.

Barnbegränsning ersattes med begreppet familjeplanering, men var ändå otänkbart i officiella internationella sammanhang så sent som 1965. I Teheran 1967 slog dock FN fast att familjeplanering var en mänsklig rättighet och i Bukarest 1974 betonades människans individuella rättigheter och dessutom det egna ansvaret för de barn man satte till världen. Genombrott för familjeplanering kom med FN-konferensen i Mexiko 1984.

Modern familjeplanering försöker bygga på - en samarbetsmetod - i stället för att i panik tillgripa tvångs- och överkörningsmetoder som fallet varit i Kina och Indien och även i Latinamerika och Sydafrika. Man vill se till individens intresse och inte i första hand statens och man tillskriver både män och kvinnor förmåga att själva göra val och bestämma över sina egna liv. Med vem önskar man barn, när och hur många. 

Familjeplanering grundad på kvinnors engagemang är den mest kostnadseffektiva hjälpen för fattiga länder. Om industriländerna hade fullföljt sina löften hade den årliga globala folkökningen kunnat stanna vid omkring 25–30 i stället för 75–80 miljoner framhåller Carl Wahren som arbetat med befolkningsfrågor inom såväl Sida, FN som OECD.

Kostnaderna för familjeplanering beräknades år 1999 till 140 miljarder kronor per år - samma summa som världen då lade ner på vapen under en vecka.

På 1980-talet hade Indien 500 miljoner invånare och Kina 1000 miljoner. Indien har nu fördubblat sin befolkning och i Kina har ökat sin till 1 300 miljoner.

Moderna tillgängliga preventivmedel har utvecklats från 50- 60-talen och användes redan tidigt i många västländer. Det uppskattas att över 200 miljoner kvinnor i världen vill undvika att få fler barn, men att de ändå inte använder någon preventiv metod.

Motståndet mot preventivmedel har varit stort från katolska kyrkan, där man nu förväntar sig att påven kommer med en ändrad inställning. Av världens kvinnor använder nu knappt hälften moderna preventivmedel och 62 procent någon annan form av preventiv metod som säkra perioder och amning bidra till att barnen kommer mindre tätt.

Under de 25 år som den rumänske Ceausescu härskade förbjöds preventivmedel vilket fick till följd att cirka 300 000 friska barn sattes ut av sina mödrar och samlades upp i statliga institutioner där många avled på grund av vanvård.

Bättre tillgång till preventivmedel rapporteras nu från länder som Egypten, Kenya och Jordanien.

Preventivmedel gör det möjligt att tillfredsställa sexuell lust utan att alstra barn. Dessutom är medellivslängden inte längre 30 år!

Inställning till familjeplanering

Det är rimligt att finna en sträng sexualmoral hos människor som lever på begränsat utrymme under knapphetens kalla stjärna. Med ökad livslängd, rörlighet och tillgång till preventiva metoder påverkas även normerna för vad som är tillåtet och otillåtet.

-  Om det  i ett land finns ett moraliskt och religiöst regelverk där sexualiteten främst står i barnalstringens tjänst blir preventiva metoder obehövliga. Fortfarande finns starkt motstånd mot dessa från Vatikanen, vissa religiösa kretsar och några arabstater.

- Om regelverket är pro-nationalistiskt kan det anses bra för landet med hög befolkningstillväxt och då blir preventiva metoder ointressanta.

- Om regelverket är statiskt ses nativiteten i relation till bestämda försörjningsmöjligheter. Fattigdom anses då uppstå när människorna är för många och då gillas vanligen preventiva metoder.

-  i Kina står familjeplanering för hälsovård, upplysning och tillgång till preventivmedel som tillverkas i det egna landet. Inget främmande land har där fått styra nativiteten. Däremot har det inhemska sociala trycket varit stort. Ett-barnspolitiken var starkt ogillad. Bättre fungerade krav på att äktenskap fick ingås först vid 25 år för män och 23 år för kvinnor samt att det måste vara 6 år mellan första och andra barnet.

-  på en del håll står familjeplanering för hjälp mot ofrivillig barnlöshet

- i västvärlden har den ofta förväxlats med abort

-   för WHO innebär begreppet inte bara rådgivning, säkra preventivmedel och eventuell sterilisering utan det står även för rätt till hälsovårdstjänster som ger trygghet vid graviditet och förlossning.

Större delen av mänskligheten har nu små familjer.

Sverige är ett exempel:

år 1900 var vi 5.1 miljoner, varav 1,67 miljoner barn (32,7 %)                                           år 2000 var vi 8,9 miljoner, men endast 1,74 miljoner barn (19,6 %).

Mödradödlighet 

”Du vet väl vad som är den tyngsta bördan av allt som växer? Det är förvisso det barn, som avlas men ej kan framfödas utan dör i moderns liv. Därav sönderslites jämväl modern och dör".            / Heliga Birgitta 
"Rätten till liv för den som ger liv borde ingå i de mänskliga rättigheterna".
    / Gunilla Lindmark, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård.

Barnsängsfeber grasserade på många sjukhus i Europa vid början av 1800-talet, men med enkla hygieniska metoder som att medicinsk personal tvättade händerna fick man dödstalen att sjunka drastiskt. Risken att dö i barnsäng minskar naturligtvis även med färre graviditeter.

Livshotande komplikationer i samband med barnalstring gäller för 15 procent räknat på alla världens kvinnor. Kunskap, transport, sakkunnig hjälp och pengar saknas ofta vid akuta svårigheter.

Se:www.gapminder.org/ Maternal mortality.

Mödradödlighet och födslar

Dödstalet på grund av graviditet och förlossning brukar uppskattas till 500 000 kvinnor per år. Detta blir endast en halv liten ruta på bilden ovan.

Därtill kommer 4 miljoner dödfödda barn och 3 miljoner dödsfall hos nyfödda på grund av dålig mödrahälsa och undermålig förlossningsvård.

Antalet kvinnor som dör av graviditet och förlossning sammanräknat med deras ofödda eller nyfödda barn blir 7,5 miljoner.

Varför så tyst om detta förhållande? Jämför med att:

antalet män plus kvinnor som dör av aids, malaria och tuberkulos sammanlagt är 5 miljoner.

FN:s millenniemål var att minska dödligheten för kvinnor i samband med graviditet och förlossning med 3/4 till år 2015. 

Trots detta visas inga större förbättringar under de senaste tjugo åren. Att vara barnmorska har fortfarande låg status på många håll. Kvinnor börjar dock i högre grad ställa upp för sina medsystrar och driver på för att FN:s mål skall förverkligas. Se kap 10.

Barndödlighet

Millenniemål för 2015

Det gäller inte bara att födas - utan också att överleva. Förr sa man i Sverige att ett barn är inget barn, två barn är inget barn, först tre barn är ett barn.

Barndödligheten kan även ses som ett mått på landets utveckling. När UNICEF anger siffror för barnadödligheten i världen är det vanligen inte för barn under ett år som man kunde vänta, utan för barn under fem år (Under 5 Mortality Rate, U5MR). Indirekt speglar den siffran hälsan hos mödrar och barn, tillgång till mat, vatten, sanitet, läskunnighet, social service och inkomster. Trots att många barn lever i en så kallad ''naturlig miljö'' är dödligheten stor bland just dem.

Mödravård och utbildning av flickor, bättre hälsovård, läskunnighet och allmän välståndsutveckling gör att barnen överlever bättre.

Även i Afrika söder om Sahara har barndödligheten sjunkit, men befolkningen i de fattigaste länderna kommer ändå att öka eftersom där finns så många som är under 25 år och medellivslängden ökar.

Barndödlighet år 1960 och 2009

Se: www.gapminder.org Videos: Reducing child mortality - a moral and ecological imperative! Bangladesh, Brazil and Egypt reduce child mortality faster than Sweden ever did!  

FN:s Millenniemål var att reducera barndödligheten med 2/3 till år 2015. Se vidare kap 10.

Fler data om kvinnor

Data om kvinnor

Oönskade barn

År 1995 uppskattades antalet födda men oönskade barn till 48 miljoner att jämföra med önskade barn som var 128 miljoner.  Det finns mödrar som hatar sina egna barn eller som själva vuxit upp som oönskade och är oförmögna att vara goda mödrar. Är det underligt om det finns ''kalla'' mödrar?

Aborter

Du nådde aldrig fram till ditt Människoansikte. 
Det förblev en vit fläck i tystnaden.        /Förf. Lasse Söderberg

Det finns ingen FN-konvention som reglerar rätten till abort och ämnet brukar vara mycket laddat.

Aborter i det tysta. Mot oönskade barn har man i alla kulturer tillgripit barnamord och abort. Att behöva utsläcka ett mänskligt liv är ett ont val, men i vissa fall kan det vara ett ännu ondare val att inte göra det. En kvinna som genomgått abort känner ofta lättnad. För henne gäller inte den filosofiska frågan om när livet börjar utan vilket liv hon skulle kunna ge det väntade barnet. Hon skulle kanske tvingas välja mellan adoption, barnhem eller att sätta ut det på gatan. Vad som vore bäst för barnet diskuteras mindre.

Den vanligaste anledning till självmord i åldrarna 15-19 år gäller havandeskap och aborter.

Ofta är det männen som har makten över kvinnans fruktsamhet och detta blir ofta tydligt även i samband med lagliga aborter. Har kvinnan rätt att bestämma över sin egen och ett fosters kropp eller skall hennes man, svärmor, samhället, religionen, doktorn eller eventuella lagar bestämma? Även påtvingade aborter förekommer.

Både ett vetenskapligt, ett juridiskt och ett moraliskt perspektiv måste beaktas vid abort. Tack vare medicinsk kunskap kan relativt säkra aborter utföras. När det gäller modern kan man bedöma hennes fysiska tillstånd och när det gäller fostrets ålder kan en gräns sättas vid 22:e fosterveckan baserat på kunskapen om att fostret dessförinnan inte har förmåga att känna smärta. Men även om lagen tillåter abort befriar den oss inte från att ta ställning till moraliska problem och möjliga lösningar.

I Sverige blev abort laglig år 1938 och mellan 35 000 och 38 000 aborter görs varje år enligt Amnesty 2016.

Laglig abort kan beviljas av olika skäl såväl i fattiga som i industrialiserade länder:

•  för att rädda kvinnans liv

•  efter våldtäkt

•  för att bevara kvinnans fysiska och mentala hälsa  

•  av ekonomiska och sociala skäl

•  på kvinnans egen begäran i ett fåtal länder som Kina, Korea, Mongoliet, Tunisien, Sydafrika och i Sverige från 1975.

Laglig abort tillåts inte under några omständigheter av Vatikanen, inte ens efter våldtäkt och även inom EU finns grupper med liknande åsikter. Vem vill vara det barn som föds efter en våldtäkt med kanske okänd fader? Även i Malta, Chile, Dominikanska Republiken, El Salvador och Nicaragua är abort totalförbjuden och risk finns att även missfall kan dömas som olaglig abort.

Om det inte finns rimliga lagliga möjligheter tvingas man ta saken i egna händer. Detta medför illegala aborter och dödsfall. Bara för ett fåtal kvinnor finns möjligheten att gå till läkare för ''reglering av menstruationen'' eller för att få en magsårsmedicin som har ''biverkningen'' att framkalla missfall.

Aborter av flickfoster ökar varför det i Asien saknas mellan 60 och 100 miljoner kvinnor i olika åldrar  enligt Unicef år 2015. Könsselektiva aborter sprids nu även till flera länder. Förutom samhällen i obalans leder detta till ökad sexhandel och kidnappning, men på sina håll kanske det medför att kvinnor får ett högre värde när brist uppstår.

III

En naturlig kropp?

Idén om en naturlig kropp har inte alltid hyllats under historiens gång. Förändringar och stympning av kroppen har gamla anor. I en kultur i Sydamerika försökte man förändra skallformen, i väst har man använt snörliv och i Kina bands kvinnans fötter så sent som på 1970-talet. Idag kan man göra ingrepp som förlänger underbenen och göra plastikoperationer alltifrån bröstförstoring till fettsugning.

Omskärelse

I Afrika söder om Sahara och i Egypten förekom omskärelse innan den började praktiseras inom judendomen och islam. Att förhuden ses som ett kvinnligt organ och klitoris som ett manligt är några av motiven till ingrepp på både pojkar och flickor. Genom att avlägsna vissa delar skulle en person undgå att bli tvåkönad. Även om omskärelse inte påbjuds i Koranen finns budet i andra skrifter.

Huruvida föräldrar har rätt att förändra sina barns kroppar eller inte väcker känslor även på våra breddgrader. Ingrepp på flickor är förbjudna i Sverige men inte på pojkar och årligen omskärs cirka 20 miljoner pojkar i världen.

En överläkare och barnkirurg anser att forskning saknas och att omskärelse av pojkar är upprörande, medan en annan professor och barnläkare hänvisar till forskning som skulle visa att detta under vettiga former inte är könsstympning samt att en del sjukdomar förekommer mindre hos omskurna män än hos icke omskurna.

Ångest hos pojkar och män för att skadas i genitalorganen är ingen nyhet. Vad en mycket liten pojke upplever kan vi bara ana genom att iaktta hans reaktioner under och efter ingreppet. Det talas ibland om trauma. Nelson Mandela har skildrat sedvänjan i sin hemby. Kanske känner en del lättnad efteråt "nu är det gjort och jag överlevde!"

För judarna har omskärelsen en betydelse jämförbar med dopet för de kristna. Man inlemmar barnet i en kulturgemenskap utan att det blir tillfrågat, liksom vi inte heller låter barn yttra sig om vaccinering. Att förbjuda denna sedvänja skulle nästan vara detsamma som att förbjuda själva judendomen anser somliga, och varför skall bara pojkar ingå i guds förbund kan kvinnor undra. Om en ändring skall införas, borde den väl komma från den egna kulturen.

Könsstympning

Seden att könsstympa flickor lär vara 3 000 år gammal och den fortgår. Man stympar cirka 3 miljoner flickor årligen enligt Amnesty International. Seden pågår i 28 länder i Afrika, liksom i Jemen, Irak, Malaysia och Indonesien. Antalet nu levande som varit med om detta uppskattades vid sekelskiftet till 130 miljoner. De flesta muslimska kvinnor är alltså inte omskurna.

Det hävdas ibland att könsstympning bevarar jungfrudomen genom att beröva kvinnan sexuell lust och även göra att barnen blir friskare.

Omskärelse av flickor utförs av kvinnor som får en inkomst, men detta förklarar knappast att sedvänjan fortfar eftersom det också är kvinnor som får stå för utgiften. Att istället ta betalt för förlossningshjälp är en ny trend. Kan det vara så att de som själva genomgått den plågsamma riten försvarar den som nödvändig annars har ju allt lidande varit onödigt. Den insikten skulle bli ytterligare en plåga och vart skall man vända sitt raseri när man inte ens kan vända det mot sin mamma?

De kvinnor som uthärdat omskärelse och fött barn kanske känner sig starka. Ofta försvåras dock de funktioner som är knutna till underlivet såsom hygien, menstruation, sexuell njutning och förlossning.

”En kvinna som inte är omskuren, som inte har känt smärtan från kniven, som inte har hört ungdomarna sjunga och dansa till sin ära, är inte en riktig masai” är ett afrikanskt ordspråk. Men även där börjar förändring komma.

Att från västerländskt håll försöka bryta dylika identitetsskapande seder har setts som en ny form av kolonialism. En afrikansk kvinna skriver:

”Jag är säker på att afrikaner aldrig skulle komma på tanken att organisera sig runt något problem i Västvärlden, leda kampen själva, snarare än att låta de berörda göra det. Sättet på vilket denna kampanj (mot kvinnlig omskärelse) drivs, försvårar endast problemet, och skapar en reaktion av aggressivt självförsvar."

Sedan 1970-talet har man respekterat detta och WHO arbetar nu med att utbilda kvinnliga representanter från berörda länder så att de kan påvisa de medicinska skadeverkningarna. Lagar som förbjuder sedvänjan finns nu i Egypten, Sudan, Kenya och Ghana även om de kringgås.

Försök att ändra traditionerna pågår. Där omskärelsen ses som en rit ”som gör flickan till kvinna”, har man på sina håll börjat pröva nya ritualer.

"Stoppa omskärelse av kvinnor" står det på fotbollsspelarnas tröjor i Garissa i Kenya, där samarbete pågår mellan myndigheter och svenska läkare. Tröjorna har skänkts av Elfsborgs fotbollslag! Idag är endast 21 procent av flickor under 19 år omskurna i Kenya /Svenska Journalen 1916.

I Sverige söker man nu informera invandrade mödrar redan på barnavårdscentralerna om att inte låta omskära sina döttrar.

Incest

Tanken går till en manlig förövare som ger sig på barn, t.ex. en fader och en styvdotter eller dotter. Termen har under tidens gång fått olika betydelser där  t.o.m. den som haft sex med en svåger eller svägerska kunde bli avrättad. Incest var ett religionsbrott in på 1700-talet för att senare mest bli ett sedlighetsbrott och i nutid betraktat som ett våldsbrott. Delvis beror förändringarna på att man inte längre lever tillsammans med släkt i storfamiljer utan bor i kärnfamiljer.

Tidigare kunde sexuella förhållanden mellan kusiner uppmuntras av ekonomiska skäl för att t.ex. kunna bevara en egendom inom släkten.

Våldtäkter

Våldtäkter är inte en kvinnofråga, inte en könsfråga och inte en rasfråga utan en mansfråga hävdar Jackson Katz. På senare tid har förekommit att män samarbetar i grupp för att attackera kvinnor på offentliga platser både i Tyskland och Sverige. Detta har tidigare bara varit känt från Nordafrika och Mellanöstern.

Det talas mest om den passiva parten - våldtagna kvinnor, men inte om den aktiva - män som våldtar.  På senare år har män själva börjat ta tag i frågan med organisationer som White Ribbon Campaign, WRC från 1991 som är en rörelse i 60 länder där män och pojkar arbetar för att minska våld mot kvinnor och flickor. FN har en särskild dag mot kvinnovåld och i 36 länder verkar organisationen MenCare för att även fäder aktivt skall ta hand om sina barn - inte bara hjälpa till.

Våldtäkter i fredstid begås mest i hemmen av familjemedlemmar eller vänner. Familjens heder vilar inom arabvärlden på kvinnans vandel. Man kan säga att hennes heder i detta hänseende ägs av männen. Det åligger make, bröder, kusiner och farbröder att skydda henne, men då incest förekommer förtigs den. Avslöjas den är kvinnan den skamliga. Risken att bli utsatt för vad som kallas hedersmord kan även drabba de män som vanärat sin familj.

Om en berusad kvinna följer med en man hem är det hennes ansvar så vida hon inte blivit manipulerad med droger. Hans eventuella våld är hans ansvar även om motstånd kan ha en upphetsande inverkan. För att skydda de inre organen i underlivet lär kroppen utsöndra mer sekret vid fara, vilket ofta tolkas som att kvinnan varit villig.

Att ha blivit våldtagen upplevs skamligt

Dessa skamkänslor som vanligen drabbar offret kan verka förbryllande. Det är ju fel person som skäms. Författaren psykoanalytikern Else-britt Kjellqvist skiljer på olika sorters skam i boken Rött och vitt: om skam och skamlöshet, 2006.

Att överträda en annan persons gränser bör ge vad hon kallar röd skam. Det är den som begår en våldtäkt som borde skämmas. I stället blir det den våldtagna kvinnan som kommer att bära den skam som tillhör honom. När någon inte förmått upprätthålla sin egen integritet uppstår den vita skammen.

Eftersom vit skam uppträder efter våldtäkter och det dessutom är generande att tala om det intima, det sexuella, som man kanske saknar ord för, blir övergreppen burna i tysthet. De som gjort kraftigt motstånd får det psykiskt något lättare och boten är i princip att få tala ut.

Detta börjar nu kvinnor göra inte minst i krigshärjade länder som i Västafrika.

Organisationen Women for Women Internationel instämmer i att det är svårt att få kvinnor att tala - trots att en kvinnas röst är det enda hon äger. Hon berättar hellre om vad som ryktas om andra. Av vanära och skam tiger kvinnor även i vår kultur trots att de inte överges av familj, skiljs från sina barn, gifts bort med förövaren eller mördas.

För män lär det vara ännu svårare att ha blivit våldtagna. Mödrar som förgriper sig på sina söner står lågt i rang och mödrar som sviker sina döttrar vid incest hamnar på samma plats.

Den vita skammen är inte ovanlig hos deprimerade människor - den ”skär av oss vingarna så att vi inte kan flyga”.

Pedofiler älskar inte barn - sexturism består ofta av barnvåldtäkt och våldtäkt är inte samlag.

Andra exempel på vit skam – där man i tysthet bär någon annans skam, kanske i flera släktled, kan gälla alkoholiserade föräldrar, icke erkända barn, fattigdom, kriminalitet etc som varken får märkas eller omnämnas.

Mobbing är en variant på samma tema. Den som bär sig illa åt borde skämmas, men denne går fri. Den som blivit utsatt får bära skammen av att ha låtit sina gränser överträdas och ha visat sig maktlös. Samma sak gäller förtal på löpsedlar eller på facebook - vår tids skampålar. Den skyldige behöver se och erkänna sin skuld och offret bör hjälpas att tala ut.

Att sexuellt använda oskulder har dock varit lovligt i vissa kretsar. Det finns tankar om att kvinnan har oändligt med en vätska kallad yin medan mannens yang-vätska (sperma) är begränsad och mer värdefull. En oskuld anses ha ett stort lager yin och genom denna orörda vätska får mannen fler levnadsår och framgång i affärer. Kinesiska kejsare behövde därför stor tillgång på oskulder. Även arabisk mytologi är fylld av shejker med omättlig aptit på oskulder och i indiska tempel tjänstgjorde unga flickor - dock först efter puberteten.

Sexhandel

Sexslaveri och trafficking är vanligen kriminellt. Men handel med sexuella tjänster och prostitution kan vara svåra begrepp att definiera. Kvinnor borde inte behandlas som bruksföremål. Är detta något som myndigheter skall bestämma över? Får vuxna människor frivilligt göra med varandra vad de vill så länge ingen skadas? Detta är svåra och känsliga frågor för lagstiftare. Både kriminalisering och legalisering har sina sidor. Endast den europeiska sexhandeln omsatte 23 miljarder år 2010.

Kriminalisering: 

I över hälften av världens länder är sexköp straffbart.

Den sexuella verksamheten går då under jorden och vad skall kriminaliseras? Hela kedjan – rekrytering, transporter, upplåtelse av lokal för att hysa och sälja tjänster och slutligen köparen – eller bara vissa delar av kedjan? Även män prostituerar sig och det i större utsträckning än vad många tror.

Endast i svensk lagstiftning fokuseras på köparen som kriminaliseras enligt sexköpslagen år 1999.

Legalisering:

I Tyskland, Holland och Österrike försöker man se prostitutionen som en yrkesutövning av fria kvinnor som driver egna företag, betalar skatt, får pensionspoäng och har fackliga rättigheter. Läkarkontroll kan då krävas och barnprostitution förhindras, men samtidigt legaliseras också efterfrågan och därmed köparen.

Där denna form prövas visar det sig att nästan alla kvinnorna är av utländsk härkomst – 90 procent – och att bara 1 procent av bordellerna i Tyskland faktiskt är registrerade. Kvinnor kan prostituera sig på grund av tvång, fattigdom, försörjningsansvar eller mer frivilligt för att det ibland kan vara ett lättvindigt sätt att tjäna pengar.

Av de män som går till prostituerade var 3/4 i USA gifta enligt uppgift från en artikel i Stanford University Press, 1988. De har då brutit ett trohetslöfte och särskilt hårt döms politiker.

Många ivrar för fri sexualitet som en mänsklig rättighet för män, kvinnor, ung, gammal, svart, vit, välskapt och deformerad. Sex ses som terapi. Sex jämställs med mat. Vi kan dock leva utan sex men inte utan mat.

Fri sexualitet är inte detsamma som fri sexuell kärlek då denna bygger på just ömsesidig kärlek vilket kräver en högre psykisk mognadsnivå än köpt sexualitet.

Kan överhuvud taget sexualiteten och vår kropp, ses som en vara bland andra varor? Idrottsmän kan ju köpas. Då räknar man med att han även skall ställa sitt psyke till förfogande, sitt engagemang och sin kampvilja. Något liknande krävs inte av en prostituerad som anses kunna utöva sina tjänster fritt från psyket. Detta är dock omöjligt skulle filosofen Kant ha sagt.

I en sociologisk studie har fotbollsspelare blivit intervjuade och där säger en britt att han inte skulle köpa sex i sitt eget land, men väl utomlands en holländare är positiv till sexköp i vilket land som helst och en svensk menar att det är omoraliskt. Detta kan möjligen avspegla lagstiftningen i de tre länderna.

Sexrobotar

En företagare kan göra sig oberoende av arbetare om dessa ersätts av robotar. I Kina som har ett överskott av män lika stort som Belgiens befolkning gör nu företagare inom sexindustrin attrapper av kvinnliga sköten med robotar.

Läs vidare: Kap. 8 Världens barn >>