Frågor ... att diskutera

Här lämnas två läktare om någon själv vill markera något.

 

Grundstadion

Tom läktare med världsdelar

 

Kap. 2   Världens befolkning

-  Hur många människor får plats på ett varv på läktaren?

-  Beräknas Kina öka eller minska till år 2025 resp. 2050?

-  Världens folkrikaste land 2050?

-  Länder där folkmängden förväntas ha minskat 2050?

-  Om alla barnen till två föräldrar överlevde, vid vilket antal barn skulle folkmängden bli stabil ?

-  Vilken åldersgrupp av världens befolkning ökar mest, barn eller gamla?

-  Diskutera betydelsen av åldersfördelningen inom ett land?

Kap. 3   Människan och naturen

-  nämn åtminstone tre metoder för att ändra vårt beteende?

-  Kan man prissätta ekosystemen?

-  Produktionen av vilka tre råvaror sätter störst tryck på miljön?

Kap. 4   Klimat och energi

-  Vilket globalt hot anses störst idag och vad beror det på?

-  Var har man satt gränsen för den globala uppvärmningen?

-  Största svårigheten med att nå målet?

-  Några sätt att framställa el.

-  Hur många i världen saknar el?

-  Vilka är de viktigaste växthusgaserna?

-  Redogör för fotosyntesen.

-  Hur många gigaton CO2e släpper vi ut nu - och före industrialiseringen?

-  Hur många gigaton bör skäras bort före 2030?

-  Hur många gigaton kan vi ta bort gratis och till låg kostnad?

-  Vilket vore mest effektivt för att minska koldioxidutsläppen.

Kap. 5   Strategier för omställning

-  Nya tankegångar när det gäller internationella överenskommelser?

-  Nämn några institutioner som försöker bedöma länders styrelsesätt.

-  Nämn minst fyra överstatliga organisationer.

-  Krävs speciella villkor för att tillhöra FN respektive EU?

-  Diskutera utsläppsrätter?

Kap. 6   Läs- och skrivkunnighet

-  Hur stor var läskunnigheten i världen i början av 1900-talet?

-  För- och nackdelar med respektive ljud- och teckenskrift?

-  Vad kännetecknar en god läsare?

-  Hur många miljoner människor räknas som naturfolk?

-  Vad menas med funktionella analfabeter?

-  Hur många procent av världens barn beräknas vara utan skola 2015 och varför?

-  I vilket land finns de flesta forskarna?

Kap. 7   Vår sexualitet

-  Hur länge har det funnits moderna preventivmedel?

-  Diskutera olika inställningar till preventivmedel.

-  Några olika innebörder av begreppet familjerådgivning.

-  Sammanlagt fem miljoner män och kvinnor dör av aids, malaria och tuberkulos.

   Är den summan större eller mindre än antalet kvinnor som dör av graviditet och

   förlossning sammantaget med deras ofödda eller nyfödda barn?

-  Ange skäl för och emot aborter.

-  Hur försöker man motverka en gammal sed att omskära flickor?

Kap. 8   Världens barn

-  Hur länge är man barn enligt FN:s definition?

-  Fyra olika perspektiv behövs när man resonerar om barn?

-  Nämn något om hjärnans utveckling under uppväxten.

-  Vad menas med anknytning och varför en tidig sådan är viktig.

-  Bör skolan ge sexualundervisning?

-  Nämn ett vanligt men ofta förbisett problem för moderna stadsbarn?

-  Försök med hjälp av sista bilden i kapitlet att uppskatta hur många

   barn under 18 år som inte är utsatta för våld.

Kap. 9 Pengar och mat

-  Vad vill bilden med det ”globala bordet” förmedla?

-  Nämn några orsaker till hunger.

-  Varför förstörs så mycket mat?

-  Diskutera Sveriges import av livsmedel.

-  Varför går människor ner i vikt av LCHF dieten.

-  Hur stor del av den fisk vi äter i världen är odlad?

-  Nämn minst 5 orsaker till att världens nuvarande

   köttproduktion är skadlig för natur och människor.

-  Vad står det köpkraftsanpassade indexet PPP för?

-  Diskutera fördelarna med ekonomisk jämlikhet.

Kap. 10   Basbehov och åtgärder

-  När formulerade FN Millenniemålen som skrevs under av nästan alla stater

   och vilket av de 8 målen sattes främst?

-  Diskutera vad som var viktigt för att målen skulle uppnås.

-  Några områden där insatta pengar gör störst nytta?

-  Nämn två övergripande hinder för förbättrade livsvillkor.

Kap. 11   Arbete, Kapitalism och Handel

-  Diskutera för och emot att mekanisera olika arbeten.

-  Måste alltid någon förlora då något nytt utvecklas?

-  Skillnad på statskapitalism och ”vanlig” kapitalism?

-  Varför anses det numera otillräckligt att bara ange ett lands BNP?

-  Diskutera företags eventuella sociala ansvar.

-  Vilket ansvar har köparen?

-  Diskutera några synpunkter på att vara rik.

Kap. 12   Stadsbor

-  Diskutera hur det kan vara för barn att växa upp i höghus i en storstad.

-  Varför flyttar människor till städer?

-  Diskutera svårigheter med att få fram förnödenheter

   till städer och att bli av med deras restprodukter.

-  Nämn något om städer och växthuseffekt.

-  Nämn några kriterier på att räknas som boende i slum.

-  Några fördelar med att bygga hus så att det bildas gårdar.

-  Varför vill en del att man börjar odla i städerna?

Kap. 13   Både stat och fosterland

-  Synpunkter på nationell stolthet.

-  Vad gynnar illegal invandring?

-  Några krav som kan ställas på immigranter.

-  Vad skapar känsla av tillhörighet?

-  Argument för och emot nationalstater.

-  Konsekvenser av att världen gått mot allt färre nationalstater?

Kap. 14   Religioner

-  Nämn några gemensamma drag i alla religioner.

-  När skildes kyrka och stat åt i Sverige?

-  Några områden som tas upp av religionerna där inte

   vetenskapen kan hjälpa oss?

-  Hur såg grekerna på sig själva i relation till sina gudar?

-  Finns det någon fördel med att inte kunna bevisa Guds existens?

-  Bidrar religioner till krig eller fred?

-  Diskutera sekularisering.

-  Hur kan man komma i trans?

-  Vad anser man idag om gamla grottmålningar?

Kap. 15   Mänskliga rättigheter, MR

-  Vilka två konventioner kom som senare tillägg i MR?

-  När formulerades de mänskliga rättigheterna?

-  Vad innebär ratificering?

-  Vilka är grundrättigheterna?

-  Vilka är de medborgerliga rättigheterna?

-  Diskutera ekonomins betydelse för olika rättigheter.

Kap. 16   Demokratier

-  När började allt fler länder bli demokratier?

-  Nämn några indirekta maktgrupper inom demokratier.

-  Diskutera samband mellan ekonomi och demokrati.

-  Diskutera demokrati och makt.

-  Ange tre skäl för demokrati.

-  Diskutera statens ansvarsområden inom en demokrati.

-  Diskutera för- och nackdelar med att staten tar fullt

   ansvar för individen från vaggan till graven.

Kap. 17   Frihet – Organisationer

-  Hur försöker institutionen Freedom House mäta frihet och

   hur många människor lever i frihet enligt deras definitioner?

-  Vilken kritik riktas mot MR från arabvärlden och från USA.

-  Diskutera övervakningen av MR och möjligheten till sanktioner.

-  Diskutera den individuella frihetens gränser.

Kap. 18   Om våld

-  Vad är definitionen på krig?

-  Två faktorer som tycks minska mellanstatliga krig?

-  Vad hjälper till att höja vårt medvetande om andra folk?

-  Hur utvecklas empatisk förmåga och har djur sådan?

-  Är våld detsamma som ondska?

-  Nämn två experiment som visar samband mellan lydnad och våld.

-  Nämn några vanliga anledningar till mänskliga konflikter.

-  Hur många lever idag i någon form av slaveri?

Kap. 19   Världen rustar

-  Ange skillnaden mellan offensiva och defensiva vapen.

-  Vilken stat har den största militära budgeten?

-  Vad kostar rustningarna förutom pengar?

-  Vad är innebörden av Outer Space Treaty?

-  Inom vilket område pågår nu kapprustning?

-  Vad skall EU:s satellit Galileo användas till?

-  Nämn något om antalet kärnvapen i världen?

-  Vilken lockelse kan ”det militära” ha för enskilda?

-  Diskutera huruvida det militära även bör ha humanitära uppgifter.

-  Vilka är de största vapenexportörerna och importörerna?

Kap. 20   Strategier för fred

-  Ange skillnaden mellan att satsa på fred respektive säkerhet.

-  Nämn tre olika riktningar som strävar efter fred och säkerhet?

-  Nämn något om civilsamhällets engagemang mot kärnvapen.

-  Vilka motiv anges för att behålla kärnvapen.

-  Finns någon utarbetad plan för hur en avveckling skulle gå till?

...................